Programma

Programma voor de Ondernemingsraad

Hier gaan we met uw steun de volgende vier jaar voor:

1. Een goed loon
De ACV-afgevaardigden zullen er zich voor inzetten dat er goede lonen betaald worden bij Fabricom GTI door het volgen van een welvaartsvastheid. En dit voor alle bedienden, en zeker en vast voor de laagste lonen en degenen die de meeste bedrijfskosten hebben.
Uw ACV-afgevaardigden zullen er ook over waken dat alle bedienden bij Fabricom GTI dezelfde voordelen (gaan) genieten: barema's, maaltijdcheques, prestatiepremies, wachtpremies, premie vuil werk.

2. Goede combinatie van arbeid en gezin
Het leven is meer dan werken alleen. Het ACV wil dat bij Fabricom GTI meer aandacht wordt besteedt aan de combinatie van het werk met het gezin. Door aan te dringen op minder overwerk, op het makkelijk toestaan van tijdkrediet, ouderschaps- en zorgverlof voor iedereen, door meer aandacht voor de noden van (jonge) ouders,… willen uw ACV-afgevaardigden de balans arbeid- gezin in evenwicht brengen.

3. Evaluatie, controle en promotie
De ACV-ploeg wil dat evaluatie en controle van de werknemers bij Fabricom GTI voor iedereen volgens dezelfde spelregels verlopen. De resultaten van deze procedures moeten helpen om een lange termijnvi-sie voor iedere bediende op te bouwen.
Bijsturing van het takenpakket, (bijkomende) vorming,… moeten ervoor zorgen dat alle bedienden zich goed in hun vel (blijven) voelen en eventueel kunnen doorgroeien naar een andere functie.

4. Meer 'bedoeld' leren
De ACV-afgevaardigden bij Fabricom GTI dringen aan op initiatieven van de werkgever inzake vorming en opleiding. En dit op basis van een ernstig behoeftenonderzoek, dat de noden van alle bedienden in kaart brengt.
De ACV-afgevaardigden zullen er tegelijk over waken dat opleiding de werkdruk en stress niet verhoogd, dat de opleiding vlot bereikbaar is en de lestijden geen onvoorziene moeilijkheden of kosten voor de be-dienden opleveren.

5. Functioneren, evalueren en loopbaankansen
De ACV-ploeg bij Fabricom GTI wil duidelijke afspraken rond functioneren, evalueren en loopbaankansen van bedienden.
Iedere evaluatie moet gebeuren op basis van vooraf onderhandelde criteria en op vooraf bepaalde tijd-stippen.
Deze evaluatie moet ook meerwaarde hebben voor de werknemers. Op basis van een positieve evaluatie moet je kunnen doorgroeien binnen de onderneming. Bij een minder positieve evaluatie moet je beroep kunnen doen op opleiding om één en ander bij te spijkeren.

ACV_kiesBANNER_web_tcm9-140752.jpg

Programma voor het Comité PB

Hier gaan we met uw steun de volgende vier jaar voor:

1. Werkbaar werk
Het is voor de ACV-ploeg bij Fabricom GTI belangrijk dat alle collega's zich goed in hun vel voelen.
Uw ACV-afgevaardigden zullen daarom waken over het voorkomen van stress door te hoge werkdruk. Bij wijzigingen in een takenpakket of bij de start van nieuwe collega's zal het ACV aandringen op voldoende informatie, vorming en begeleiding.
In geval van pesterijen of ongewenste intimiteiten, zullen de ACV-afgevaardigden er alles aan doen om met alle betrokkenen een oplossing te zoeken.

2. Gezond werken
De ACV-ploeg zal er alles aan doen om arbeidssituaties die aanleiding geven tot gezondheidsklachten en stress te voorkomen. Voor risicoposten of risicogroepen zal het ACV waken over een ernstige medische opvolging van de betrokken collega's.

3. Interessant overleg tussen werkgever en werknemers
Uw ACV-afgevaardigden willen dat de directie het sociaal overleg bij Fabricom GTI op zijn waarde schat. En dus naast wat wettelijk verplicht is ook andere vragen en problemen met de werknemersafgevaardigden wil bespreken.
Dat open gesprek tussen werknemers en werkgever moet resulteren in beslissingen die ook daadwerkelijk opgevolgd en uitgevoerd worden.

4. Goed voorbereid en opgevolgd sociaal overleg
Om hun opdrachten als afgevaardigden goed te kunnen invullen, moeten de ACV-afgevaardigden van Fabricom GTI voldoende tijd krijgen om hun collega's te informeren en consulteren. De arbeidsorganisatie moet ook toelaten dat werknemers hun afgevaardigden vlot kunnen bereiken tijdens de werkuren.

5. Bereikbaarheid van de onderneming
De financiële kost voor Fabricom GTI en zijn werknemers, het inboeten aan levenskwaliteit, het tijdverlies, de impact op het leefmilieu,… zijn slechts enkele gevolgen van de slechte bereikbaarheid een het gebrek aan parkeermogelijkheden van sommige Fabricom GTI sites.
Daarom pleit het ACV voor een grondige analyse van de bereikbaarheid van alle vestigingen van Fabricom GTI, en dit voor alle bedienden. De oplossingen voor de pijnpunten in dit bereikbaarheidsprofiel moeten opgenomen worden in een bedrijfsvervoersplan.

6. Mobiel met een bedrijfsvervoerplan
Woon-werkverplaatsingen, verplaatsingen in opdracht van het werk, verplaatsingen van goederen verlopen niet optimaal bij Fabricom GTI.
Daarom wil het ACV dat bij Fabricom GTI een bedrijfsvervoerplan wordt opgesteld. In dit plan moeten doelstellingen en concrete maatregelen opgenomen worden. Het plan moet ook een verantwoordelijke, een duidelijke timing en evaluatie krijgen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License