preventienieuws augustus 2013

What’s up
De WNA uitte hun ongenoegen over de laatste editie van de “What’s up”, deze stond volledig in het teken van Safety “Veiligheid da’s gene cinema”.

 Cofely Fabricom heeft 13 preventieadviseurs, doch 4 personen in the picture
 Gadget: Communications miste het uiteindelijke doel.
Ter verduidelijking: de clip bevestig je aan de ceintuur, aan de clip hang je de
handschoenen.
 Verschil tussen NL-FR versie

Rechtzetting volgt:
 Toolbox met toelichting “clip”
 Voorstelling van de 13 preventieadviseurs
 Vertaling

Desteldonk
Lichtstudie voor vervanging algemene verlichting gebouw (niet voor spots op palen)
De bijkomende verlichting deur is al besteld, rest volgt.

Werkkledij
Bedoeling: aanbieden van werkkledij die in de meeste activiteiten binnen de Groep GDF Suez de nodige bescherming kan bieden. Onderwerp “Werkkledij” wordt tijdens de G12 van 06.09.13 besproken; feedback CPBW 19.09.13 stand van zaken.
De directie vestigt de aandacht op de enorme complexiteit, en het uiteenlopende eisenpakket van de verschillende firma’s. De kwaliteit van de stof is nog niet bepaald, maar men zal de nodige tijd nemen om de juiste keuze te doen.

Overlading camionetten Distribution
Onderzoek naar aankoop weegplaten voor de 2 grootste depots.

Achteruit parkeren Hoboken
Binnen de site Hoboken geldt “achteruit Parkeren”; wordt goed opgevolgd.
Info borden zijn geleverd, momenteel nog overplakt.

ondernemingsnieuws augustus 2013

Track & Trace
De WNA vraagt opnieuw gereduceerde lijst van de personen die het systeem kunnen inkijken om beroepsreden. DIR erkent dat deze lijst nog niet is afgewerkt en deze zo snel mogelijk zal overhandigen aan de secretaris.

Cameratoezicht
Door de misbruiken van de afgelopen maanden werd een onderhoud aangevraagd met Dhr. Vanden Abeele. Bedoeling: vergunningen nazien, correcte aangifte naar privacy-commissie, wie mag de systemen bedienen, voor welke doeleinden – motivatie…. Dhr. Vanden Abeele zal weldra data doorgeven aan de fracties.

Terbeschikkingstelling
De WNE vraagt lijst van de personen die een leidinggevende functie met/zonder mandaat van de WG krijgen. Sinds de jaarwisseling is de wetgeving veranderd, en maakt het mogelijk om de ondernemingsraadleden de bevoegdheden, functie en persoonsgegevens van deze personen te krijgen. Het is niet de bedoeling de namen van elke ondernemer te krijgen, maar wel van de leidinggevenden, externen, zelfstandigen ……, die worden aangestuurd door onze directie.

Ontslagen Algemeen Cofely Fabricom
N.a.v. ontslagen binnen bepaalde divisie wordt de vraag gesteld of er binnen Cofely Fabricom nog ontslagen op stapel staan. DIR ontkent dit gerucht, alsook het bestaan van een “zwarte lijst”. Zwaarwichtige zaken worden niet getolereerd.

ondernemingsnieuws juni 2013

EFI
N.a.v. EFI (bilan): jaarlijkse bijzondere ondernemingsraad waar de cijfers van het afgelopen jaar bekend gemaakt en toegelicht worden door de commissaris van fa Deloitte, vraagt de WNA verduidelijking. DIR bevestigt al op alle vragen beantwoord te hebben, doch zijn verontwaardigd dat de fracties deze nog niet hebben ontvangen. Verduidelijking OR augustus 2013.

Track & Trace
Naamlijst van personen die toegang hebben tot T&T systeem blijft een hekel punt. Namen moeten bekend gemaakt worden aan de privacy commissie, en moet tevens sterk gereduceerd worden. Momenteel zijn 110 WN op lijst vermeld. Tevens wenst WNA nogmaals te benadrukken dat leidinggevenden eveneens gesanctioneerd worden bij eventuele misbruiken van het systeem.
De DIR ging hiermee akkoord.

Magazijnen Networks & Wireless
De 5 bestaande locaties zullen worden gereduceerd naar 2. De bestaande locatie wordt behouden voor de burelen, de containers zullen op lange termijn plaats ruimen. Bedoeling is: magazijn op de nieuwe locatie. De nieuwe gronden worden vanaf 1 juli ingericht en zullen vanaf september-oktober 2013 operationeel zijn. Contracten werden al ondertekend. In tussentijd kan men de andere hallen gebruiken. De onzekerheid begint door te wegen bij de WN. DEM verduidelijkt waarom de leegstaand hal van Genk niet in aanmerking kwam.

preventienieuws juni 2013

Desteldonk
Volgens wettelijke bepalingen, vastgelegd door de FOD, is de 20 lux-meting de lichtsterktenorm. Fractie gaat akkoord met 10 lux. Aanpassingen worden tegen de winter uitgevoerd; afspraak met Facility, e.a.

Dossier Asbest
Persoonlijke dossiers worden 40 jaar bijgehouden bij Mensura én kunnen steeds worden opgevraagd. Naamlijst personen blootgesteld aan asbest is consulteerbaar bij Hugo Aerts, preventieadviseur. Volgens Codex én jaaractieplan moet deze lijst ook beschikbaar zijn bij CPBW. Om panieksituaties te vermijden worden géén brieven naar het personeel verstuurd. Spirometrie onderzoek kan steeds; verdere opvolging Mensura. Indien nodig, verwijst de bedrijfsarts de betrokkene door naar gespecialiseerde dienst.

Kledij
Onderzoek is lopende, van zodra een standpunt is ingenomen volgt verdere communicatie. Fractie vraagt meerdere leveranciers te contacteren om belangenvermenging te vermijden.
Gelijktijdig loopt bij onze zusterbedrijven eveneens een onderzoek, DIR vraagt nodige tijd om juiste beslissing te nemen. Aankoop, Safety zijn onderzoek gestart. Bedoeling: marktconformiteit. De WNA vraagt zich af of overname v.d. activiteiten door Initial geen bijkomende problemen zal opleveren, en vraagt duidelijkheid i.v.m. werking Initial. WNA vraagt of het vroegere bedelingssysteem van GTI EM niet kan worden onderzocht (vrachtwagen reed langs werven voor bedeling werkpakken)

Syndicale delegatie 24 juni 2013 - CAO 90

CAO 90: niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen

Netto-premie 480 € (2012: 250 €; 2013: 230 €) voor elke Cofely Fabricom werknemer.
Uitbetaling: afrekening januari 2014.

ondernemingsnieuws mei 2013

Opmerking WNA: 9 openstaande punten in PV geen antwoord vorige OR.

Track en Trace
Meeting voorzien op 24.05.2013 zal worden verplaatst naar later te bepalen datum.
De WNA vraagt uitnodiging om de praktische kant van het systeem onder de loep te nemen.
Een nieuwe naamlijst werd doorgegeven, doch deze strookt niet met de vraag van de sociale partners. Om misbruiken te voorkomen wensen de sociale partners een gelimiteerde lijst.
DIR zal dit evolueren met de sociale partners.

Magazijnen Networks en Wireless
De bestaande 5 locaties zullen gereduceerd worden naar 2; 1  burelen; 1  magazijn.
De problemen i.v.m. de nieuwe terreinen zijn opgelost; contract wordt binnen de 14 dagen ondertekend.

Esperanza
DIR noemt Esperanza succes, maar ontkent niet dat er nog veel werk aan de winkel is.
Industry South: vermoedelijk pas in oktober.

Absenteïsme
In het kader van het performance plan 2015, vraagt de WNA naar het standpunt van de DIR m.b.t. absenteïsme. Dit behelst het systeem: Totale uren – Aanwezigheidsuren = Absenteïsme.
De WNA vraagt of ziekte, Klein verlet, Geboorten, Overlijden, …ook hiertoe behoren.

preventienieuws mei 2013

LMRA
Evacuatieplan van de vergaderzaal wordt voor alle aanwezigen geprojecteerd.

Goedkeuring pv april ‘13
Medische dossiers moeten 40 jaar i.p.v. 30 jaar bewaard worden (art. 31 KB 8.6.2007 in Codex)

Wijziging Werkgeversvertegenwoordigers: Danny Janssens vervangt Luc Masquelin (pensioen)

Distribution Desteldonk
Verlichting op de parking vooraan is nog steeds niet ok!
Facility zorgt voor een oplossing tegen volgende winter.

Asbestblootstelling
De WNA blijft erbij dat onze werknemers moeten ingelicht worden bij mogelijke blootstelling en opvolging van hun persoonlijk dossier. De syndicale delegatie kan te allen tijde bij Hugo Aerts terecht ter controle of een collega is opgenomen in het asbestregister.

Werkkledij
Franse vertaling zou al verstuurd zijn naar het mailadres van het comité?
Nadat DIR een standpunt genomen heeft zal verder met een werkgroep overlegd worden.

Overladen voertuigen Distribution
DIM ontkent dat er tijdens de uren niet naar de weegbrug mag worden gereden.
Verder overleg met OSS & Fleet i.v.m. gewichtswinst bij de inrichting van de voertuigen.

ondernemingsnieuws april 2013

Camera’s
De WNA stelt de vraag of er te Grimbergen bijkomende camera’s zouden worden geplaatst. Voor welke doeleinden en wat de aanleiding is. Tot op heden ontvingen we hierover geen antwoord v.d. IO Manager, die moet zich informeren bij site Manager De Rouck. Misbruiken van het systeem zijn niet bekend. Doel: processen vrijwaren en diefstallen vermijden. Neerlegging bij de privacy-commissie moet nog gebeuren. Bijkomende informatie: Dhr. Vanden Abeele.

Track en Trace
Een nota wordt opgemaakt m.b.t. gebruik en controle Track & Trace, deze wordt pas verstuurd als er een overeenkomst is bereikt met de sociale partners. Vermoedelijk 2de helft mei.

Aanvraag Eretekens
Procedure “aanvraag ereteken” opnemen in HR news.

Viering bruggepensioneerden
Felicitaties voor de organisatie van het evenement aan Industry North.

preventienieuws april 2013

De voorzitter past de LMRA-procedure toe vóór de vergadering. Dit is eveneens van toepassing op de werven (toelichting nooduitgangen, aanwezigheid brandblussers, …)

Onze fractie betreurt opnieuw de afwezigheid van bepaalde directieleden. Veiligheid is voor iedereen; bij afwezigheid kan men steeds beroep doen op plaatsvervangers.

Desteldonk - verlichting
Op parking Desteldonk werd nieuwe luxmeeting uitgevoerd. Deze toonde aan dat er té weinig licht was en er ook een lamp stuk was. Gemiddelde: 5-10 lux is onnodig voor parking, 4 is voldoende (idem rangeerstation).
Lampen die te laag hangen, té weinig verlichting voordeur, … moet worden gemeld aan 3232 – Facility. Snelle afhandeling van de openstaande punten.

Blootstelling asbest
Meningsverschil WNA – DIR. Standpunt directie: medisch geheim wordt gerespecteerd.
Mensura bevestigt dat WN tijdens het medisch onderzoek op de hoogte worden gebracht dat hun naam is opgenomen in het register, én ook hierop worden getest.
Bruggepensioneerden: dossiers worden tot 30 jaar bewaard (Mensura). Als WG aantoont dat WN aan asbest werden blootgesteld, volgt goedkeuring van Fonds Beroepsziekten.

ondernemingsnieuws maart 2013

Onderhandelingen CAO Mobiliteit
Onderhandelingen vonden plaats om ongemakken met de inspectiediensten te vermijden; eventuele invoeringen van Mobiliteit CAO. Een alternatief ter vereenvoudiging van de mobiliteit wordt onderzocht. Dit is van toepassing op werfcategorieën e.a. mobiliteitsvergoedingen. Het gemeenschappelijk pact eist de schriftelijke garantie dat géén enkel statuut géén enkele vorm van loonverlies kan én mag ondervinden. Mogelijkheid maaltijdcheques aan arbeiders in de toekomst? Dit kan op vandaag niet.
Meer informatie: contacteer je afgevaardigde.

Camera’s op de site
De WNA vraagt DIR naar de stand van zaken in het dossier van het cameragebruik.
Vergadering ts Dhr. Van Den Abeele – Devos vond plaats om duidelijke afspraken te maken m.b.t. gebruik & misbruik van de systemen. Vandaag is Fabricom nog steeds niet in orde met de aanvragen en niet in regel met de wetgeving. Personen worden gevolgd – dit is totaal tegen de wetgeving én ontoelaatbaar. DIR onderzoekt dit.

Verwittiging van personen bij economische werkloosheid
WNA stelt opnieuw werking “dispatching” in vraag én vraagt persoonlijk het engagement van Dhr. Sinéchal. WN worden op economische werkloosheid geplaatst omdat ze niet werden verwittigd door dispatching. De CEO zal dit onderzoeken.

Esperanza
DIR bevestigde te starten met Esperanza. Dit programma beheert de rechten van betalingen binnen het statuut. Op de werf zullen enkel de uren moeten worden doorgegeven, de rest zal in het systeem opgenomen zijn. Proefproject Maintenance: testfase, alsook bij High Voltage.

preventienieuws maart 2013

Voorstelling proefproject recycleerbare bekers Aartselaar.

Nieuw lid
Dir stelt Janssens Danny voor als toekomstig lid van het comité.
Janssens Danny volgt Masquelin Luc (brugpensioen) vanaf eind april op als
OSS-verantwoordelijke.

Aanwezigheden
De WNA betreurt de afwezigheid van bepaalde directieleden op het CPBW.
Veiligheid is een engagement op alle niveaus, waarin elk zijn verantwoordelijkheid dient te nemen

Verlichting Desteldonk
De installatie van de verlichting op de parking vooraan stemt tot nadenken.
De verlichting verblindt de chauffeurs die de parking oprijden.
Registratie van werken dient steeds te gebeuren via 3232, waarop men kan terugvallen bij eventuele problemen.

Blootstelling Asbest
Fractie vraagt of slachtoffers, blootgesteld aan asbest, steeds een attest van Mensura kunnen bekomen. Alle gegevens zijn opgenomen in het persoonlijk dossier. DIR wenst niet alle bestaande procedures aan te passen. Als tijdens het medisch onderzoek gericht wordt gezocht naar mogelijke blootstelling, is er automatisch een bewijs dat WNA in aanmerking komt en gekend is bij “Fonds van Beroepsziekten”.

Werkkledij
Op 1 maart jl. vond meeting plaats met preventiedienst, OSS en de sociale partners.
Een uiteenzetting over een nieuwe lichtere stof kwam aan bod. Momenteel wordt onderzocht hoe men het comfort van de WN kan verbeteren. Er werden géén beslissingen genomen, proefperiode. Bedeling van de kledij kan steeds; stockbreuk zal zich vermoedelijk niet manifesteren.

ondernemingsnieuws februari 2013

Aanbod Privé- verzekeringen langs de groep GDF SUEZ
Vandaag zijn de prijzen van de huidige verzekeraar Ethias ongunstig. Alternatief werd gezocht en aangeboden. Mevr.Verholen – dienst verzekeringen Cofely Fabricom – doet een uiteenzetting. Voorstel, aanbod van de verschillende producten wordt opgenomen in HR News. Verzekeringsmakelaar Marsh onderzoekt de depersonaliseerde, gunstige tarieven.
WN die niet geïnteresseerd zijn moeten dit kenbaar maken aan de directie (wet privacy)

Camerabeheer – registratie
Cofely Fabricom legde nog steeds geen registratie neer bij de privacycommissie; dit is in strijd met de wetgeving. Cofely Fabricom zal het nodige doen om zich in regel te stellen.

Departement manager East
Dhr. Chris Martens (extern), DEM P&M Genk, diende zijn ontslag in. De WNA stelt zich de vraag waarom zich weinig interne kandidaten aanmelden of geen kansen krijgen. De vacature stond lange tijd open, doch is opnieuw ingetrokken omwille van luttele respons. Dhr. Saerens Steven, DIM Industry North, zal tijdelijk de functie waarnemen; en benadrukt de enorme uitdaging die deze functie inhoud). De WNA vraag verduidelijking mbt overstap van verschillende arbeiders naar bediendestatuut. DIR spreekt dit tegen en start een onderzoek. Tijdens meeting Industry North bevestigde WN dat externe firma’s zullen worden aangetrokken voor de uitvoering van projecten, en dit onder de supervisie van leidinggevenden Cofely Fabricom; Dit stemt tot nadenken; deze uitspraak is totaal uit de lucht gegrepen.

Arbeidsreglement
Arbeidsreglement met het nieuwe logo zal enkel worden overhandigd aan de nieuwkomers.
Enkel de nieuwe bijlagen zullen met het nieuwe logo aan iedereen worden opgestuurd.

Decoratiefeest
Het feest is voorzien op 26 april 2013 in het Felix pakhuis te Antwerpen.
Lijst van de jubilarissen wordt weldra gepubliceerd.

preventienieuws februari 2013

Verlichting – Lux meting Desteldonk
Nieuwe lux meting werd uitgevoerd te Desteldonk. Resultaat: bijkomende verlichting zijkant.

Blootstelling van asbest
Op vraag van de WNA wordt de naamlijst van de WN die aan asbest werden blootgesteld niet vrijgegeven (Wet privacy). De inventaris is beschikbaar en consulteerbaar bij Hugo Aerts. De WN kunnen steeds info opvragen mbt persoonlijk dossier. De uitnodiging tot medisch onderzoek vermeldt steeds het type onderzoek die moeten worden uitgevoerd. 400 WN werden blootgesteld aan asbest, docht slechts 95 personen werden opgenomen in het register. DIR vraagt met aandrang dat personen, die aan asbest werden blootgesteld, zich kenbaar maken zodat het dossier voor het Fonds van Beroepsziekten up to date kan worden gehouden.

Werkkledij
De voorbije weken vonden diverse meetings plaats. De komst van “nieuwe werkkledij” is niet aan de orde van de dag. Extra meeting met leverancier vindt plaats op 4 maart 2013.

Overlading / weegbruggen
Permanente wegingen zullen niet plaats vinden bevestigt de Distribution Manager.
Een inventaris zal worden opgesteld in functie van de uit te voeren werkzaamheden.

Meettoestel / windmeeting
De windmeters zullen ter beschikking worden gesteld; verkrijgbaar bij preventieadviseur Mevr. Mommens.

ondernemingsnieuws januari 2013

De vergadering wordt voorgezeten door Dhr. Dirckx als nieuwe voorzitter van deze ondernemingsraad.

Organigram.
In navolging van de wijzigingen binnen de organisatie van Cofely Fabricom wenst de WNA een algemeen organigram te krijgen en niet enkel van RRE of International Operations. De directie zal dit overmaken aan de secretaris.

Camera's op de sites.
De WNA vestigt er de aandacht op dat Cofely Fabricom geen aanvraag gedaan heeft bij de privacycommissie om camera's te plaatsen op de sites. De wetgeving is duidelijk dat de ondernemingsraad dient ingelicht te worden alvorens deze plaatsen. De nota van de directie naar het management zal eerstdaags worden verstuurd. De WNA vraagt een datum om lange discussies te vermijden. De volgende ondernemingsraad zal de directie meer informatie geven. De voorzitter zal de wettelijke bepalingen laten naleven. Ook zal het plan waar de camera’s werden geïnstalleerd aan de sociale partner worden overgemaakt. In samenspraak zal bekeken worden waar er opvolgingen of aanpassingen dienen te gebeuren.

Verlofsaldi.
Indien overgegaan wordt naar een deeltijds regime wordt het verlof vorig jaar ook pro-rata herberekend. Volgens de WNA kan dit niet aangezien dit verlof al verdiend was en niets te zien heeft met het nieuwe regime. De directie heeft een volledig overzicht gemaakt met alle arbeidsregimes die worden gehanteerd. Deze zullen worden overlopen en onderzocht van hoe de overheveling van verlof wordt gedaan.


preventienieuws januari 2013

De vergadering wordt voorgezeten door Dhr. Saerens als nieuwe voorzitter van dit CPBW

Site Desteldonk.
Er is bijkomende verlichting geplaatst op de parking, maar de WNA vindt de aanpassingen onvoldoende. Op vraag van de voorzitter zal er voor einde januari een bijkomende lux-meting gedaan worden. De sterke geurhinder van de toiletten in de burelen zal aan Facility doorgegeven worden. Nogmaals vraagt de WNA om de vuilbakken met een scherpe rand in het binnenwerk te vervangen door een pedaalemmer. De betrokken preventieadviseur zal dit gaan onderzoeken.

Blootstelling aan asbest.
De WNA vraagt een lijst te krijgen met de namen voor opvolging voor Fonds van Beroepsziekten. Opwel een schriftelijk bewijs naar betrokkenen dat de registratie ooit gebeurd is. De directie merkt op dat er een procedure bestaat voor mensen die mogelijk werden blootgesteld aan asbest, tevens moet de wet op privacy gerespecteerd worden. De WNA bemerkt dat de aantallen die gekend zijn betrekkelijk laag zijn aangezien er mensen werden geregistreerd die nog op de scheepswerven actief waren.

CO metingen Aartselaar.
De WNA bevestigd dat de metingen vrij goed kunnen opgevolgd worden. Wel zijn er bepaalde verwarmingstoestellen die stuk zijn of waar grote investeringen aan moeten gebeuren. Voor de directie zijn twee zaken belangrijk: de temperatuur en de CO uitstoot. Als aan één van deze dingen niet voldaan is maakt het niet uit of er nieuwe toestellen moeten komen of dat er investeringen moeten gebeuren. De betrokken Divisie Manager zal zich informeren.


syndicaal nieuws januari 2013

Elektronische loonbrief.
De WNA vraagt om de bedienden de keuze te laten hun loonbrief in papiervorm op hun thuisadres te laten ontvangen.

Verlenging brugpensioen tot 2014.
Er is hier wettelijk geen akkoord over.

Maaltijdcheques.
Bij alle ex-ENI bedienden zal een structurele oplossing moeten geboden worden.
Voor de maaltijdcheques tijdens syndicale vorming moet ook dringend een structurele oplossing komen.

Esperanza.
De configuratie is ingebracht.
Om de validatieregels per statuut op te volgen zullen data vastgelegd worden. Liefst telkens iemand sturen die op de hoogte is van zijn statuut.


ondernemingsnieuws december 2012

In de eerste plaats wensen wij Dhr. De Winter te bedanken voor de samenwerking van de afgelopen jaren. Dhr. De Winter geniet vanaf januari van het pensioen en wordt vervangen door Dhr. Dirckx als BU manager.

Ecocheques.
De WNA vraagt naar de stand van zaken in de verdeling van de resterende ecocheques.
De directie meldt dat de langdurige zieken worden aangeschreven om ze zelf te komen afhalen.
Ook met de actieve zal er een afspraak worden gemaakt waar en wanneer de ecocheques kunnen worden afgehaald. De WNA vestigt er de aandacht op om waakzaam te zijn dat de ecocheques persoonlijk worden afgegeven en niet worden opgestuurd.

Camera’s op de site.
De directie heeft een nota opgemaakt en deze zal eerdaags worden verstuurd naar de operationelen. Het is de bedoeling om de wettelijke normen te laten respecteren. Ook al zijn er nu verantwoordelijken die daar andere meningen op na houden. Er werden camera’s op de site in Genk geïnstalleerd met andere bedoelingen dan het bewaken van patrimonium.

Verlofsaldi.
De WNA vraagt naar het standpunt van de directie in de overschakeling van een arbeidsregime. Indien men door de jaren heen ADV dagen opbouwde die men overnam naar het volgende jaar, en dan overschakelt naar een 4/5 regime. Wat gebeurt er met de opgebouwde dagen. Het jaar waarin het regime veranderde zullen de toegekende verlofdagen voor dit jaar in prorata worden toegekend. Dit zijn de wettelijke bepalingen. De dagen van voor de verandering blijven behouden en eventueel uitbetaald. Bijkomend vraagt de WNA naar het directiestandpunt voor mensen die tijdens het afgelopen jaar al hun verlof opnamen. Ook de dagen tussen Kerstmis en Nieuwjaar die vastgelegd werden. In eerste instantie zijn deze onbetaald en eventueel wettig afwezig of kunnen er overuren worden ingevuld als deze er zijn. Sommige operationelen spreken van economische werkloosheid. Volgens de directie is dit onaanvaardbaar en zal door de directie niet getolereerd worden. Het gaat trouwens om een collectieve sluiting. Men zal waakzaam zijn.


ondernemingsnieuws november 2012

Efficio
GDF Suez kondigde op Europees overlegniveau het Efficio project aan. Dit is een besparingsplan: 70 mio € voor Energy Services Europa, waarvan 7 mio € op Cofely Fabricom niveau.
De reden is om veiligheidsredenen; bepaalde takken binnen de groep kunnen vermoedelijk problemen krijgen en zo kunnen we er ons tegen wapenen. Opmerking van de directie is dat vb. de algemene kosten van Cofely Fabricom te hoog zijn. In 1ste instantie vindt er een evaluatie plaats bij: administratie, gebouwen, ICT, Communications en Safety. Volgende stappen zijn: entiteiten die minder presteren, slechte contracten, beter voorbereiden van projecten enz.…
De directie is al bezig met de oefening te maken en te kijken om dit op een efficiënte manier uit te voeren. De CEO bevestigt geen noemenswaardige problemen te hebben met het doorvoeren van deze strategie, maar zal alle bedrijven binnen de groep scherp aansturen. Er kan niet ontkend worden dat de laatste 7 à 8 jaar er enorm goed is gewerkt en dat er in mindere jaren dan ook waakzaamheid geboden is. De CEO is akkoord om 3-maandelijks de ondernemingsraad een evaluatie te geven.

Boetes via Fleet
De WNA merkt op dat de adm. verwerking van de boetes te lang op zich laat wachten. Boetes komen te laat bij de betrokkenen aan, verwijlintresten worden aangerekend omdat de betaling niet tegen de uiterste datum werd uitgevoerd. Overtredingen met utilitaire voertuigen worden per e-mail doorgestuurd, zodat de betaling veel vlugger kunnen gebeuren. Dit is niet altijd evident omdat de bestuurders niet altijd gekend zijn. In sommige gevallen betaalt de leasingmaatschappij de boete, vordert deze terug via Fabricom, die de boete op zijn beurt overmaakt aan de overtreder. De directie stelt een onderzoek in ter vereenvoudiging.

Economische werkloosheiddocumenten
Veel economische werkloosheidsdocumenten worden aangevraagd en verstuurd, terwijl er minder effectieve werkloosheid is. Indien deze methode aangehouden blijft zal onze fractie de inspectiediensten inschakelen.
Nieuwe regel: digitaal doorgeven vanaf de 1ste effectieve werkloosheidsdag.

preventienieuws november 2012

Jaarlijks milieu actieplan
Milieubeleidsplan 2013-2017 wordt voorgesteld. Audit ISO 14001 gepland in mei-juni 2013 door Vinçotte.
Sensibilisering van de WN over gebruik containerparken.

Desteldonk
Verlichting nog te plaatsen: vooraan, achteraan, zijkant.

Aartselaar
De werkzaamheden op de parking zijn opgestart – vernieuwing asfalt laag.
Bedoeling: creëren van bijkomende, duidelijk afgelijnde parkeerplaatsen.
Waterinsijpeling in de HR-lokalen werd doorgegeven aan Facility.
Asbestverwijdering dak Aartselaar (vervangen dak): project gespreid over aantal jaren, productie moet blijven doorgaan.

Zwijndrecht
Gehwol voetpoeder beschikbaar in magazijn Zwijndrecht. Artikelnr. 31311.
Haren
Budget om burelen op te frissen is aangevraagd.

High Voltage
High Voltage – Lines: n.a.v. het ongeval in Frankrijk is Fabricom door INEO volledig vrijgesteld van schuld.
Fabricom zal niet aansprakelijk worden gesteld.

ondernemingsnieuws oktober 2012

De ondernemingsraad neemt 1 min stilte in acht ter nagedachtenis van een overleden collega.

Situatie Fabricom Sud
Alvorens de vergadering te beginnen wenst ACV een mededeling te doen.
Een uitspraak van een Europese Ondernemingsraad-gemandateerde van het FGTB bracht Fabricom in een negatief daglicht. Deze persoon verkondigde via de lokale media dat het personeel van Fabricom benadeeld wordt. De directie betreurt deze houding, en vindt dit ongepast. Alle fracties sluiten zich aan bij dit standpunt. Volgens ABVV is er een onderscheid tussen Vlaanderen, Wallonië en Brussel.

Ecocheques
De verdeling van de ecocheques zal vermoedelijk half november plaatsvinden.

Naamsveranderingen
De directie bevestigt dat Oil & Gas op 13 november de verandering zal doorvoeren.
De nieuwe naam is COFELY Fabricom GDF Suez

preventienieuws oktober 2012

Stofwolk met vermoedelijk asbest Esso
N.a.v. het werfbezoek van de DIM werd door Esso alsook door onze preventiedienst bevestigd dat de buis van de site verwijderd is. De namen van de personen die vermoedelijk in de risicozone aanwezig waren, werden opgenomen in het asbestregister.

P&G asbest incident
N.a.v. het incident werden de betrokkenen nogmaals ingelicht; de namen werden opgenomen in het asbestregister.

Kruishoutem
Naast de nieuwe site is een bijkomend terrein gehuurd om de palen te stockeren.
De eigenaar beloofde de putten e.a. zo vlug mogelijk te herstellen.
De WNA vraagt om de gebouwen op te laten frissen. Indien het budget dit toelaat zal dit worden ondernomen.

ondernemingsnieuws september 2012

COA 90
De WNA stelt dat er in 2012 geen premie is uitgegeven. De vraag is al in het begin van het jaar gesteld, maar de beslissing werd telkens vooruitgeschoven. De werknemers hadden toch gehoopt op een premie in 2012. Volgens de directie is er een referentieperiode van drie maanden nodig. Dat wordt dit jaar niet meer gehaald. Er zal een realistisch budget voor 2013 opgesteld worden. Dit is ten vroegste in juni 2013. Het systeem van voorschot en afrekening zal niet meer toegepast worden.

Vertrouwenspersonen
In de wijzigingen van arbeidsreglement is Mevr. De Craene nog opgenomen als vertrouwenspersoon. Ze wenst echter deze functie niet meer uit te oefenen. De directie zal dit rechtzetten in een volgende HR News.

RRE
Nog steeds krijgen de mensen van RRE hun werkloosheidsdocumenten toegestuurd. Dit werkt zeer demotiverend. Het versturen van deze documenten heeft toch ook een kostprijs. Er wordt ook vastgesteld dat altijd dezelfde mensen technisch werkloos gesteld worden. Graag toezien op een rotatiesysteem.
Volgens de directie moet er een goed evenwicht gezocht worden.

preventienieuws september 2012

Asbestincident Nyrstar.
Naar aanleiding van het asbestincident op de site van Nyrstar Balen, betreurt een WNA dat de betrokkenen nog niet zijn gehoord. In tegenstelling werden ze blijkbaar naar andere werven gestuurd. Algemeen wordt gevraagd om de interne procedures te respecteren. De directie vraagt het nodige begrip te tonen omdat het niet gebruikelijk is dat bij werkzaamheden aan een waterleiding asbest aangetroffen wordt. Omdat het om oude installaties gaat zal men in de toekomst waakzamer moeten optreden.

Stofwolk Esso (Asbest)
In tegenstelling tot de afspraak werd de voorziene rondgang uitgesteld. Tijdens de rondgang welke de DIM deed waren de verantwoordelijken van het bedrijf niet aanwezig en heeft dus ook geen uitsluitsel of de buis nog aanwezig is op de site. De WNA kan zich niet tevreden stellen met het antwoord.
Er was 3 weken de tijd om de nodige stappen te ondernemen. Het verwijst dat er ook een Safety Agent dagelijks op de site aanwezig is, die het nodige kon doen.


preventienieuws augustus 2012

Spanningstester.
De directie bevestigd dat een spanningsmeter in de basisuitvoering is opgenomen en iedere elektricien er één in de koffer moet hebben.

Asbestincident Nyrstar.
De klant verzaakt de info te geven dat er een risico was voor asbestgevaar..
Werkvergunning is verdwenen bij Nyrstar. De projectleider van Fabricom neemt een rare houding aan, die verdacht overkomt. De WNA vraagt de vergunning via ons bedrijf te kunnen krijgen zoniet zal de vakbonden van Nyrstar worden gecontacteerd.

Asbestincident Esso.
Door afbraakwerken van een andere aannemer werden onze collega’s blootgesteld aan een asbestwolk. De nodige acties werden genomen en de namen werden overgemaakt om op te nemen in het asbestregister.

Asbestincident Proctor & Gamble.
Een aantal weken geleden werd de WNA in kennis gesteld dat op een werf in Mechelen de werkzaamheden in oktober 2011 werden stilgelegd door de klant zelf. Reden is een vermoeden van asbest. Er werd een verslag opgemaakt door de toenmalige preventieadviseur en de arbeidsgeneesheer werd in kennis gebracht. De personen in kwestie werden nog steeds niet op de hoogte gebracht.

Site Kruishouten.
Door de verhuis van Eke naar Kruishoutem werden een aantal aanpassingen al doorgevoerd voor de verlofperiode. Verdere opvolging dient te gebeuren door de preventiedienst.

WIFI.
De directie wenst niet in te gaan op de vraag om WIFI in de zaal beschikbaar te stellen. Een vergadering is steeds om discussiepunten aan te gaan en vergt aandacht om oplossingen te creëren. Men krijgt steeds de nodige tijd om alles te onderzoeken.

Werf Nuon.
Blijvende chaos op deze werf.
Onderaannemers wijzigen zelf stellingen, waarbij onze werknemers in de gevarenzone komen.
De directie vraagt normaals indien er zo zaken gebeuren de veiligheidscoördinator op de hoogte te houden.
Wekelijks worden er toolboxmeetings gehouden waar de ongemakken aan bod kunnen en moeten komen.

Toegang voor mindervalide Zwijndrecht.
Een ontwerp is gemaakt en het budget is goedgekeurd. Volgende CPBW zal het worden voorgesteld.

Cardinal Rules.
Dit zijn 5 basisregels die werden opgemaakt en op kaartformaat gedrukt.
Deze kaarten werden al in omloop gebracht aan de medewerkers van Fabricom.

zuurMartor Pro-safe.
Bestaand mes blijft in gebruik ondanks de discussies die er waren. Het mes zal niet uit productie worden genomen. Een bepaald Stanleymes gaat uit de handel en een alternatief wordt voorgesteld
Het mes dat eerst voorop werd gesteld als alternatief voor het Pro-safe mes blijft ook behouden.

Trappen Iveco’s.
Zwevende trappen voor de vrachtwagen bij distributie zijn en werden aangepast, op uitzondering van 1 vrachtwagen. Deze zal zovlug mogelijk aangepast worden

Verlichting Desteldonk.
Metingen tonen aan dat er op bepaalde plaatsen te weinig verlichting werd aangebracht.
Volgende week is een vergadering voorzien met katoennatie.

Weegbruggen.
De discussie om overlading te voorkomen is volgens de directie van de baan. De nodige adressen werden overgemaakt aan het comité. Daarin werden de adressen van Vlaanderen en Wallonië in opgenomen, waar de wagens met afvalmateriaal kunnen gewogen worden. De directie zal ook de adressen opnemen bij de boorddocumenten.

CO Metingen.
Sensoren werden geplaatst in de werkplaats van Aartselaar en vanaf 5 september zal er continue metingen gebeuren.

Luchtvochtigheid.
In het HR lokaal werd er voorlopig een koelgroep geïnstalleerd om het ongemak op te lossen.
Dit zal blijvend worden opgevolgd door de preventiedienst.

Gereedschapskoffers.
Lijst werd doorgestuurd aan het comité, van welke materialen in een koffer dienen te zitten en welke koffers er ter beschikking worden gesteld.

Badgelezers Grimbergen.
Om een veiligere situatie te creëren werd er een andere opstelling voorzien om toegang tot de parking te geven.

Medisch onderzoek bij aanwerving.
Nog steeds word waargenomen dat niet iedere aangeworvene een medische onderzoek ondergaat. Men zal trachten om dit ongemak op te lossen.

Dixi bij mobile ploegen distributie bij werkzaamheden van langere periodes.
Preventieadviseur en Departementmanager dienen nog een beslissing te nemen.

Vertrouwenspersonen.
Op de site Zwijndrecht zijn er geen bijkomende kandidaten om deze functie in te vullen. Door de langere afwezigheid van Ann Peeters in Aartselaar zal er een vervanger gezocht worden.

Wand site Lummen.
In tegenstelling tot de belofte is deze nog niet geïnstalleerd.

Safety Campagne.
In de maand maart werd al gevraagd om de safety campagne in samenspraak met de comitéleden te organiseren. Vandaag zijn er al vergaderingen doorgegaan met Communication. De WNA verwijst dat het verleden aangeeft dat deze dienst veelvuldig hun eigen meningen uitvoeren en wenst dit te voorkomen. De invulling is door de directie en het comité. De uitvoering is Communication.

Werkvergadering AG problematiek “Verkeersongevallen”.
Jaarlijks wordt er een evaluatie gemaakt en voor volgend jaar is er een diepere studie gevraagd om specifiek de verkeersongevallen onder de loep te nemen Naar aanleiding van dit hebben er al een paar vergaderingen plaatsgevonden.

T-shirt Esso.
De klant eist dat een bepaalde soort T-shirt wordt gedragen op hun site. De WNA vraagt of de beheersbaarheid kan gegarandeerd worden omdat deze enkel mogen voorzien worden op Esso. Wat gebeurt er met de T-shirts van personen die muteren naar een ander werf? Overeenkomstig zal enkel de verdeling gebeuren op de site van Esso en niet in de magazijnen van Zwijndrecht.

Werkbroeken.
In tegenstelling tot wat verkondigd wordt en de misverstanden die er zijn kan niet iedereen met een attest een andere broek krijgen. Doordat bij Infra zwaardere kwaliteit wordt gebruikt kan er een iritatie aan de benen ontstaan. Het is enkel in zo’n gevallen dat een medische attest geldig kan gebruik worden. In geen enkel ander geval is het anders mogelijk.

Veiligheidsboekje Infra.
In tegenstelling tot Industrie waar iedereen een veiligheidsboekje heeft, is dit niet het geval bij Infra. Het boekje wordt gebruikt om bij iedere opleiding een attest door middel van een stikker erin te kleven. Men is van plan om in de toekomst ook te voorzien bij Infra.

Regelmatig komen er klachten binnen over de schoenen Samourai Merlo cap en GSA die worden verdeeld. Uitzonderlijk en met een attest kan er afgeweken worden indien er ongemakken zijn door de schoenen.
Een schoen van het merk Buko kan een alternatief zijn.

Lasschoennen met beschermingslappen.
De WNA vraagt om voor de lasser schoenen te voorzien met lederen veiligheidslappen. Deze beschermen de voeten tegen lasspatten. In het verleden was dit model al te krijgen maar werd vervangen. Deze zullen heropgevist worden.

Hepatitis inentingen.
Het afgelopen jaar werden er 2 van de 3 injecties gegeven en moest de 3de binnen het jaar worden toegediend. Deze zijn bij personen van de dienst Building verlopen. De arbeidsgeneesheer bevestigd dat men tot 15 maanden kan gaan maar vraagt ook om dit zo vlug mogelijk op te nemen.

Medische onderzoeken kwaliteit.
De WNA stelt de kwaliteit van de medische onderzoeken in vraag. In bepaalde gevallen werden gehoortesten afgenomen waar naast de bus afbraakwerken bezig waren. Resultaat slechte metingen die niet correct zijn. De dokter zal dit onderzoeken.
In Limburg zijn dan medische onderzoeken doorgegaan waar de plaatsvervangende geneesheer niet eens in het bezit was van het medisch dossier de collega’s

Werkkledij.
Motivatie : Dragen van PBM’S
De WNA merkt op de leidinggevenden mede ondersteunend moeten zijn voor het dragen van de PBM’s. Men verwijst naar de Arcelor site waar bij Piping vervallen helmen weigerde te vervangen. Mits tussenkomst van onze fractie werden er nieuwe helmen afgeleverd. Nogmaals vraagt onze fractie om de operationelen te melden dat het de dienst is die betaald en niet de werf.

Grijpwagen uitrusten met afstandsbediening.
Door de beperkte zichtbaarheid vraagt men of de grijpwagens bij distributie kunnen uitgerust worden met een afstandsbediening. Dit wordt onderzocht.

Toespraak door Dhr. Saerens Steven (Divisiemanager).
Dhr. Saerens wenst iedereen te bedanken die op de werf Esso meewerkte aan het veiligheidssucces dat Fabricom er mocht boeken. Departement E&I heeft 1000 dagen zonder ongeval, P&M is 305 dagen zonder ongeval. Dit zal vermeld worden in de What’s Up. Onze fractie vraagt om foto’s van de collega’s te vertonen en niet enkel het management.


ondernemingsnieuws augustus 2012

De voorzitter vraagt 1 minuut stilte voor het overlijden van een collega.

Wijziging leden.
De secretaris meldt dat Alex Dons vervangen wordt door Charles Scheurweghs.

Opleidingen - Peterschap.
De WNA vraagt naar de stand van zaken in het Peterschap. Sofie Deconinck zou in augustus een uitéénzetting komen doen, maar door de verlofperiode is dit verplaatst naar september.
Bijkomend vraagt men naar de stand van zaken ivm de evaluaties. Bij International Operations is nog niet iedereen geëvalueerd.

HV.
Naar aanleiding van de aankondigingen welke de vorige ondernemingsraden werden gedaan, dat er geen verschuivingen dienen te gebeuren, werd door de voorzitter een positiever beeld geschetst voor de toekomst bij HV. Men ziet wel dat vandaag het budget niet is behaald, maar Elia heeft aangekondigd een verdubbeling te hebben voor de uitvoeringen van de dossiers. Er zijn veel voorzieningen voor volgend jaar. Vandaag is er een continuïteit op de Franse markt en is er een proefberekening lopende voor projecten in Tsjechië. Op de Afrikaanse markt zal INEO hun deel voor zich gaan nemen.

Industrie Noord.
De WNA vraagt naar de stand van zaken in het dossier Fluxys. De Departement Manager bevestigd dat dit heel moeilijk verloopt door de samenwerking van Tractebel e.a. Voor de komende maanden zijn er veel kleinere bestellingen die lopen.

Quentris.
Van het oude management werd afscheid genomen wegens de slechte resultaten die werden geboekt.
Op vrijdag 10 augustus 2012 zal de nieuwe plaatselijke directie worden gepresenteerd.

ATV.
De werkzaamheden zijn zoals verwacht ondanks de ongunstige beslissingen in verband met zonnepanelen die de regering heeft genomen. De voorzitter verwijst dat ondanks de mindere subsidies het toch nog interessant blijft zonnepanelen aan te schaffen. De zonnepanelen werden door de grote concurrentie op de markt minder duur.

Faillissement Iemands.
De WNA vraagt naar de situatie tussen de beide partijen. Ondertussen werden de nodige stappen gezet en de bankgaranties werden verkregen, zodat de werkzaamheden van Fabricom niet in het gedrang komen. De firma Iemands heeft een overeenkomst met een Franse firma om een samenwerking te doen indien nodig.

Investeringen Hoboken.
De I.O. Manager verwijst naar de aanpassingen die in uitvoering zijn in Hoboken.
De hallen werden verhoogd en bieden nu al resultaat. Door deze verhoging kunnen grotere modulen worden gebouwd, waaronder diegene voor GDF Suez Nederland.

Elektronische loonbrief.
De directie doet een uitéénzetting dat er een mogelijkheid wordt geboden een elektronische versie te krijgen van al de documenten die worden opgestuurd door SD WORKX. Dit gaat van loonfiche tot Safety Flash enz…. Daar wordt een digitale database met persoonlijke code aangelegd die de mogelijkheid biedt persoonlijk de documenten te allen tijde te consulteren. Dit zal verder worden uitgewerkt. De WNA heeft enkel één bedenking; wat men zal doen bij hackers?

Naamverandering.
Definitieve datum van verandering is 1 november 2012.

CAO 90.
De WNA vraagt naar de stand van zaken voor de niet resultaatgebonden premie. Eindbeslissing zal in september worden genomen.

WIFI.
Op vraag van een WNA om WIFI in de zaal te krijgen zal de directie niet ingaan.

Opvolging sociaal assistente.
De WNA doet navraag of er al een vervanging is voor Mevr. Forton wanneer ze de firma zal verlaten. De WNA verwijst naar de gebeurtenissen van de afgelopen dagen, en merkt op dat een sociaal assistente geen overbodige luxe is in ons complex bedrijf. De directie stelt dat het nog te vroeg is om daar een antwoordt op te kunnen te formuleren.


ondernemingsnieuws juni 2012

De directie vraagt 1 minuut stilte voor een overleden collega.

Overgang legislatuur.
De directie verwelkomt de nieuwe gemandateerden en bedankt de personen die geen mandaat meer kregen voor de afgelopen samenwerking.

Aanstelling van de secretaris.
Erik Mathijs wordt met unanimiteit van stemmen terug verkozen als secretaris van de ondernemingsraad.

Taak van de secretaris.
De secretaris stelt het verslag op van de vergadering.
Hij maakt een beknopt verslag en verdeeld dit naar de werknemers.
Hij zorgt voor de oproeping van de vergadering.
Hij verdeelt alle informatie nodig om de vergadering goed te laten verlopen.
Hij houdt het archief bij van alle vergaderingen.

De WNA vraagt om het telefoonnummer van de secretaris te vermelden op de oproeping.

De basisinformatie is naar de nieuwelingen verdeeld.

Bevoegdheden van de ondernemingsraad.
De bijzondere opdracht van de ondernemingsraad bestaat erin alle maatregelen te onderzoeken die de geest van samenwerking tussen werkgever en werknemers kunnen bevorderen.

De werking van de ondernemingsraad.
De agenda punten worden door de secretaris verzameld.
In samenspraak met de voorzitter van de ondernemingsraad wordt de agenda opgesteld.
Alle punten zullen zo veel mogelijk behandeld worden in volgorde van de agenda.
Varia is mogelijk. Alle dringende punten aangebracht voor 11:00 op de dag van de vergadering kunnen aan de agenda toegevoegd worden.
Aan het begin van iedere vergadering vraagt de voorzitter de goedkeuring van het vorige verslag, eventueel met opmerkingen. Daarna worden de nog openstaande punten behandeld.
De voorzitter geeft een toelichting bij de economische, financiële en sociale informatie.
Jaarlijks is er een bespreking van de economische, financiële informatie met de bedrijfsrevisor.

Huishoudelijk reglement.
De WNA vraagt om de verslagen in het Nederlands en het Frans naar alle effectieven en plaatsvervangers te sturen.
De voorzitter is hier mee akkoord.

De WNA vraagt om op het moment dat het beknopt verslag per post naar de arbeiders verstuurd wordt eveneens per mail een link te posten naar iedere bedienden zodat deze rechtstreeks het beknopt verslag ter inzage heeft.
Volgens de voorzitter moet iedereen dezelfde informatie krijgen. Hij is ermee akkoord om voorgestelde werkwijze te volgen.

De WNA vraagt om telkens er wijzigingen aan het arbeidsreglement ondertekend worden deze wijzigingen ook te overhandigen aan de leden van de ondernemingsraad. Want op Insite staat niet altijd de laatste staand.

Sint Elooi 2012.
De directie legt Sint Elooi vast op 30 november 2012.

Tewerkstelling High Voltage.
De vraag blijft of de kerncentrales dicht gaan en of er nieuwe centrales bijkomen. Zonder deze info kunnen er geen nieuwe tracés bepaald worden. Als de regering een beslissing neemt kunnen de werken bepaald worden. Er komt ook een evolutie in de technologie van de HV Posten. Fabricom heeft deze apparatuur aangekocht en heeft een labo opgericht om deze technologie te bestuderen. Als dit systeem start heeft Fabricom een streepje voor. Voor de arbeiders is de tewerkstelling stabiel. Voor de bedienden is er een afstemming nodig tussen de kost van de bediende en de omzet. Deze is al met 15% verminderd door burgpensioen, herlocatie naar Buildings, ed.. Wie er nu is zal er ook blijven. Er zal geen afslanking meer zijn.

Local HR Manager Infra ad interim.
Bruno Winderickx zal Stefanie Madou vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof.


preventienieuws juni 2012

De voorzitter vestigt er de aandacht op dat in de eerste plaats problemen of ongemakken aan de bron moeten worden aangepakt en liefst zo vlug mogelijk. Er hoeft niet gewacht te worden tot de volgende CPBW-vergadering.

Overgang legislatuur.
De directie verwelkomt de nieuwe gemandateerden en bedankt de personen die geen mandaat meer kregen voor de afgelopen samenwerking.

Bevoegdheden van het CPBW.
De arbeidsveiligheid.
De bescherming van de gezondheid van de werknemer op het werk.
De psychosociale belasting veroorzaakt door het werk.
De ergonomie.
De arbeidshygiëne.
De verfraaiing van de ondernemingen inzake leefmilieu, indien dit een invloed heeft op de veiligheid en de gezondheid van de werknemer.
De verfraaiing van de werkplaatsen.
Bescherming van werknemers tegen pesterijen en ongewenst seksueel gedrag.

Het CPBW brengt advies uit over de diensten waarop een beroep wordt gedaan in toepassing van de arbeidsongevallenwetgeving. Het CPBW onderzoekt de klachten door de werknemers geuit over de werking van deze diensten. Om deze redenen hebben de CPBW-leden dan ook het inzagerecht in alle verslagen, rapporten en formulieren met betrekking tot de gebeurde arbeidsongevallen.

Huishoudelijk reglement.
Het huishoudelijk reglement is wat opgefrist en zal aan de leden van het CPBW gegeven worden zodat deze hun opmerkingen kunnen formuleren.

Nieuw communicatiemiddel.
De directie overweegt om een mailadres ter beschikking te stellen van de leden van het CPBW. Zo kan op een snelle manier informatie uitgewisseld worden. Voorlopig zal een beperkt aan leden van iedere fractie een paswoord krijgen om dit te testen. Let wel: het zal geen forum of usergroep worden.

Asbest incident bij Nyrstar.
Voor het verwijderen van pakkingen was door de klant een werkvergunning opgesteld met vermelding van mogelijke aanwezigheid van asbest. Dit werd door de ontvanger van de werkvergunning niet doorgegeven aan de mensen die het werk moesten uitvoeren. Bij afronding van de werkzaamheden constateert een operator van de klant dit en laat onmiddellijk de werkzaamheden stop te zetten. De directie wacht op het rapport van de betreffende preventieadviseur en zal de volgende vergadering hier op terugkomen. Ondertussen zullen de nodige acties genomen worden. De betrokkenen zijn opgenomen in het asbestregister.

Site Kruishoutem.
De WNA vraagt een stand van zaken. Verlichtingspalen zijn te hoog opgestapeld. De laadkade staat onder water. De orde en netheid in de bureelruimte laat te wensen over. Volgens de betrokken preventieadviseur zijn er al en deel van de palen weggenomen om te plaatsen. Op deze manier lost dit zichzelf op. De laadkade en een trap is voor de eigenaar van het gebouw. Facility werd op de hoogte gebracht en zal voor de andere opmerkingen de nodige acties ondernemen.

Wifi Montil.
De WNA vraagt toegang tot het internet via wifi om de laatste wijzigingen van dagorde of de laatste informatie nog te kunnen bespreken.


ondernemingsnieuws april 2012

Wachtpremies.
De WNA merkt op dat de simulaties die beloofd waren nog steeds niet werden overgemaakt aan de secretaris. De directie stelt voor om na de verkiezingen een syndicale delegatie te voorzien en dit punt te bespreken. Op heden zijn er 7 personen die opmerkingen maakten waarvan het onderzoek lopende is.

Evaluaties.
De WNA vraagt of de directie opdracht gaf om de quotering voor arbeiders max op 3 te houden en meer te voorzien voor de brigadiers en hogere functies. Dit voorval kwam voor in Industrie Noord en East. De directie zegt afstand te doen van deze voorvallen en vraagt om meer informatie te willen doorgeven. Dit zal onderzocht worden.

Fiscaal attest.
De gratis aandelen moeten aangegeven worden aan de fiscus. De WNA vraagt om de code te krijgen om dit op de belastingsaangifte te noteren. De directie verwijst dat de informatie van Creelia moet komen en niet van Fabricom nv. De CEO van Fabricom bevestigt dat ze blijven navraag doen om de nodige documenten te ontvangen.

Overzicht statuten.
De WNA vraagt of de opsplitsing van de verschillende statuten al werd gedaan. Het betreft de  IBO’rs – Stagairs enz…

Organigram Fleet.
De WNA vraagt nogmaals achter het organigram van Fleet. Naar aanleiding van de uiteenzetting van Dhr. Cession vorige ondernemingsraad.

Peterschap.
De WNA vraagt of er al bijkomende informatie is in verband met het peterschap.
De directie zal de volgende Ondernemingsraad Mvr. De Coninck uitnodigen om een uiteenzetting te doen.

BRC Petroplus.
De WNA vraagt een stand van zaken in het dossier BRC. Petroplus het moederbedrijf is failliet en er is een overnemer gevonden. De concurrenten zijn ROB en Cegelec die werkzaam zijn op de site voor de onderhoudswerken. In de toekomst zal dit zo blijven en Fabricom zal voor de uitvoering van projecten gecontacteerd worden.
  
Fluxys.
De WNA vraagt of Fabricom op de site van Zeebrugge verlieslatend is of zal zijn. Vandaag zijn er problemen voor de toelevering van materialen, dubbele bestellingen enz… . De Divisiemanager erkend de problemen en bevestigd dat de werf een moeilijk dossier zal zijn.

Electrabel.
De WNA vraagt of de huidige beslissingen in het dossier Electrabel een invloed zal hebben op onze tewerkstelling. In Ruien werden er 4 groepen uit dienst genomen, een 5de stilgelegd en aan groep 6 worden er aanpassingen gedaan. Wat met andere centrales? De directie heeft geen indicaties dat er problemen zouden zijn.

Verloop MSP.
In de vorige ondernemingsraden werd geconstateerd dat er een enorm verloop is bij MSP. De WNA vraagt of het beloofde onderzoek al is afgerond. De directie zal zich nogmaals bevragen.

I.O- Iemands.
De staalconstructie firma heeft bescherming tegen schuldeisers aangevraagd na faillissement van het moederbedrijf. Dit is toegewezen en de werkzaamheden in Hoboken worden zoals afgesproken uitgevoerd.

HR Manager.
De WNA merkt op dat een HR Manager zal moeten vervangen worden wegens bevallingsverlof. Is er al een alternatief? De directie zegt dat er al gesprekken lopende zijn in dit kader.

Verplaatsingen bij verkiezingen.
Een fractie vraagt of er voor de site Saint-Gislain collectief vervoer kan ingelegd worden om de mensen gezamenlijk naar de stembureaus te brengen. De directie zal dit opnemen met de verantwoordelijken.

Vertrouwen leidinggevenden.
Een fractie zegt actie te willen ondernemen tegen bepaalde leidinggevenden bij distributie. Er wordt geconstateerd dat aanvragen worden verwisseld. Ziektedocumenten blijven liggen, enz…
De directie antwoord dat deze zaken dienen gemeld te worden aan de HR.

De directie wensen de sociale partners te bedanken voor de voorbije legislatuur en wenst iedereen een goede verkiezing.


preventienieuws februari 2012

Plan toegang mindervaliden Zwijndrecht.
De WNA merkt op dat het plan voor de toegang van mindervalide in Zwijndrecht nog steeds niet werd voorgesteld. De directie neemt nota en zal de stand van zaken opvragen.

Melden van incidenten en arbeidsongevallen.
De WNA vestigt er nogmaals de aandacht op dat ieder ongeval moet gemeld worden. De WNA was getuige dat de veiligheidsdienst de vraag kreeg of een bepaald ongeval moest aangegeven worden. De preventieadviseur reageerde correct. De WNA betreurt dat in de eerste plaats de leiding zo reageerde. Zijn er ongevallen die niet werden aangegeven? De directie zal de operationelen op hun verantwoordelijkheden wijzen. Andere methoden zullen niet aanvaard worden.

Cardinal Rules (aandachtspunten).
De WNA vraagt of er cardinal rules worden opgesteld in alle diensten. Nu bestaan deze instructies voor IO, WAP, Distributie, High voltage. Deze Divisies hebben specifieke regels afhankelijk van de activiteit. De regels zijn op geplastificeerde kaartjes gezet.

Jaarrapport van de milieucoördinator 2011.
In het Vlaams Gewest is het verplicht een jaarrapport op te stellen. Dit moet voorgesteld en toegelicht worden aan Ondernemingsraad en CPBW. Er wordt opgemerkt dat de milieudienst niet onder het Health & Safety Departement valt.
Een aantal milieuvergunningen zijn aangepast of zijn vernieuwd. In Aartselaar zal een bodemsanering gedaan worden. Het papierverbruik is met 4% gestegen. Het gas- en waterverbruik is gedaald. Het elektriciteitsverbruik is gestegen.
Het ISO14001 certificaat zal uitgebreid worden naar WAP, alle ondersteunende diensten, OSS en Fleet.
Het proefproject In Desteldonk en Zwijndrecht om kantoorafval gescheiden op te halen is nog niet van start gegaan. De milieucoördinator is hier voorstander van maar er moeten prioriteiten gelegd worden.
De emissiemetingen in Grimbergen en Aartselaar zijn door het management geweigerd. Deze metingen zullen toch gaan gebeuren aangezien het wettelijk verplicht is.

Martor ProSafe mes.
In december 2011 meldt de WGA dat het mes Martor Prosafe uit de handel gaat. Ze moeten op zoek naar een alternatief. Na 4 maanden is er nog geen vooruitgang in de zaak. De WNA informeert zich bij de leverancier. De Prosafe wordt helemaal niet uit de handel genomen. Het is wel bijna 2 maal zo duur als het alternatief. Volgens de WGA primeert de veiligheid en niet de prijs. Dit mes wordt in alle omstandigheden gebruikt en er waren incidenten met de Prosafe. De WNA stelt dat een goed onderhouden mes geen reden geeft tot méér incidenten. De WNA stelt voor het Prosafe mes te houden en een toolbox voor onderhoud en gebruik te geven.

Werkkledij.
De WNA vraagt een driemaandelijkse rapportering van de deelname aan de wastoer. De nieuwe dotatielijst met bijhorende matrix is klaar. Deze zal vertaald en op Insite gezet worden. De WNA vraagt dit ook via de Departementen te verdelen naar de werknemers.

Herstelling trappen Iveco’s.
Vandaag zijn er nog vier vrachtwagens die moeten aangepast worden. Eén vrachtwagen zal vervangen worden.

Site Desteldonk.
De WNA vraagt of de preventieadviseur zich 's avonds kan komen vergewissen van het gebrek uit licht rondom het gebouw in Desteldonk. De WGA zal de gemeente aanspreken om het wegdek te laten herstellen. De WGA zal Facility Management hier ook over aanspreken. De WNA stelt vast dat het gerepareerde stopcontact in de refter nog altijd niet werkt. De WNA vraagt hoe Fabricom het tekort aan parkeerplaatsen gaat oplossen. Volgens de WGA is het nogal complex omdat de site geen eigendom van Fabricom is. Er zullen oplossingen komen.

Toegang Lummen na de werkuren.
De WGA zegt dat de bestelling geplaatst is. De WNA betreurt het dat dit via WBS moet betaald worden.

Reiniging tapijt Ukkel.
Na het beëindigen van de databekabelingswerken zal het tapijt grondig gereinigd worden.

Site Saint Ghislain.
Volgens de Divisie Manager is het elektrisch bord gekeurd. Alle werken zijn goed verlopen. Tevens is er vandaag een evacuatieoefening gehouden. Volgens de preventieadviseur is de oefening goed verlopen en werkt het signalisatiesysteem goed.

Overladen van camionetten.
Volgens de Divisie Manager van Distributie krijgen de mensen nu genoeg mogelijkheden om te laden en te lossen tijdens werkuren. De WNA antwoordt dat de praktijk er toch anders uitziet. De locaties van weegbruggen moet nog bepaald worden. De OSS Manager zal nagaan of er weegbruggen bij Sita kunnen gebruikt worden.

Werkplaats Aartselaar.
De Health & Safety Manager zegt dat in het najaar als de verwarming draait er CO metingen zullen gebeuren. De WNA stelt dat de verwarming nu nog aan staat. De directie heeft een permanente meting voor asbest en CO toegezegd. Ze moeten er dus komen. De preventieadviseur zegt dat Facility Management 3 tot 4 permanente metingen met uitlezing zal plaatsen. Voor asbest is niets bekend. De voorzitter stelt om de asbestmeting te bespreken met de milieudienst.

De WNA haalt het probleem aan van de luchtvochtigheid in de burelen van HR.
De werknemers van HR hebben een paar maanden geleden zelf metingen gedaan. De waarden waren toen zeer laag. Volgens de preventieadviseur zijn er sinds een week metingen bezig door Facility. Cofely zal morgen het resultaat voorleggen.

Valve shop.
De hulpmiddelen zijn getest en positief bevonden. Ze zijn algemeen ter beschikking.

Weerverlet bij Distributie.
De Divisie Manager zegt dat de tekst, afkomstig van Infra Sud, uniform gemaakt wordt. Dit gebeurd samen met HR. Dan kan deze in alle Divisies gebruikt worden. Het moet juridisch in orde zijn.
De WNA merkt op dat er weeral niemand van HR aanwezig is op de vergadering.

EHBO-ers Distributie.
Volgens de Divisie Manager zijn er 22 kandidaten gevonden. Ze zijn nog niet opgeleidt. Er is nogal een groot onevenwicht. Bij de ene groep zijn er 17 kandidaten bij een andere groep geen enkele. Dit zal volgende Departementsvergadering besproken worden. De WNA merkt op dat er in die bepaalde groep genoeg kandidaten zijn maar ze worden niet gehoord. De Divisie Manager vraagt de namen en zal deze zelf op de lijst zetten.

Werf Rubis.
Rubis heeft een andere preventieadviseur aangesteld. De acties na incidenten zijn besproken met de preventieadviseur van Fabricom. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt. Vergunningen worden enkele afgeleverd door de shiftsupervisor van Rubis, flenzen worden gebroken na de werkuren, bij staalnames op schepen worden er hekken geplaatst. Het evolueert dus in de goede richting.

Aanwervingonderzoek nieuwkomers.
De WNA merkt op dat er een achterstand is voor aanwervingonderzoeken. Volgens de directie is HR hier van op de hoogte gebracht. De onderzoeken moeten ingehaald worden.
De WNA vraagt of het bekijken van een filmpje bij aanwerving al/nog doorgaat. Volgens de Health & Safety Manager is in iedere site een notebook ter beschikking om dit filmpje te bekijken.

Afkortzaag.
De preventieadviseur zegt dat er een misverstand was. Het juiste type zaag is geleverd.

Incidenten.
De WNA komt terug op het incident bij Citrique. Tijdens laswerkzaamheden opende de klant een kraan. De onderaannemer van Fabricom kreeg daarbij water met een residu van zuur in het aangezicht. De klant wimpelt dit incident af. Volgens de preventieadviseur waren er geen sloten geplaats door de klant en de eigen werknemer. De werfleiding van Fabricom heeft de onderaannemer laten lassen zonder PBM's en zonder werkpak. Dit is onaanvaardbaar. Als actie zal het principe van LOTO besproken worden met de werf- en ploegleiders.

Controle vrachtwagens.
De OSS Manager zegt dat er controles zullen uitgevoerd worden op de alarmen van de vrachtwagens.

Parking Grimbergen.
De WNA merkt op dat de badgelezers te veel naar voor staan. Er moet uitgestapt worden om deze te bedienen. De volgende wagen staat dan gedeeltelijk op straat. De WNA vraagt om de badgelezer en de poort verder op het terrein te plaatsen.

Verplaatsbaar toilet bij Distributie.
De WNA stelt vast dat onze medewerkers minder en minder privé-toiletten mogen gebruiken. De WNA vraagt om bij projecten van langere duur een verplaatsbaar toilet te voorzien.

Alpinehelm.
De WNA vraagt of de werknemers van bovengrondse netwerken eveneens de alpinehelm ter beschikking kunnen krijgen. Deze helm is gebruiksvriendelijker voor het soort activiteit.

Internationale dag van de veiligheid op 28 april 2012.
De directie van GDF Suez in Parijs heeft beslist dat wereldwijd alle vestigingen van GDF Suez hier zullen aan deelnemen. De bedoeling is de herdenking van alle slachtoffers van arbeidsongevallen. Het aandachtig zijn voor mensen die dagelijks in onveilige situaties werken. Voor Fabricom België is een Attention opgesteld rond dit thema. Dit kan dan toegelicht en besproken worden.

Ter afsluiting wenst de directie alle CPBW leden te bedanken voor de constructieve samenwerking de afgelopen 4 jaar. Ze wenst iedere vakbeweging een goede verkiezingsuitslag toe.


ondernemingsnieuws maart 2012

Wachtvergoeding.
De WNA merkt op dat ze nog altijd geen antwoord gekregen hebben. Ze is van mening dat de gebruteerde vergoeding niet hetzelfde netto resultaat geeft als voorheen. De directie spreekt dit tegen en zal dit aan de hand van simulaties aantonen. Arbeiders die zich benadeeld voelen kunnen altijd contact opnemen met hun contactpersoon.

Verlofvooruitzichten.
De WNA merkt op dat het formulier voor de verlofvooruitzichten nog niet overal verdeeld zijn. Indien er naderhand bij de verlofaanvraag discussie is met de leidinggevende zal de WNA tussenkomen en de directie op hun verantwoordelijkheid wijzen. De WGA stelt voor om te polsen bij de operationelen of in de toekomst de verlofvooruitzichten nog nodig zijn. Volgens de voorzitter staat dit in het arbeidsreglement en dient iedereen dit te volgen.

Organisatie Fabricom Fleet.
Dhr. Cession geeft een voorstelling van de vernieuwde organisatie. Hij duidt aan welke de verantwoordelijken zijn. Het is nu duidelijk wie de contactpersonen zijn voor Fabricom. De boord documenten en Insite zullen ook aangepast worden. OSS is al op de hoogte gebracht.
Voor vragen betreffende company cars kun je terecht op moc.zeusfdg-mocirbaf|teelf.loop#moc.zeusfdg-mocirbaf|teelf.loop.
Gebruikers met een tankkaart van Fabricom kunnen voor vragen terecht op moc.zeusfdg-mocirbaf|teelf.sdracleuf#moc.zeusfdg-mocirbaf|teelf.sdracleuf.
Met vragen over ongevallen en herstellingen kun je terecht op moc.zeusfdg-mocirbaf|teelf.egamad#moc.zeusfdg-mocirbaf|teelf.egamad.
Bij ongevallen en schade tijdens kilometers in opdracht is deze dienst ook te raadplegen.

HV Posten.
De prijzen staan onder druk. De samenstelling van de kosten zal herbekeken moeten worden. Dit zal zijn reflectie hebben op het personeel.

Imec Leuven.
Het contract met Piping is met onmiddellijke ingang verbroken. De afhandeling zal nog besproken worden. De stock wordt volledig overgenomen door de klant. Voor E&I Genk is er geen enkel probleem.

FM01.
De WNA vraagt normaals de nodige documenten te voorzien bij de nieuwe werknemers die in werkloosheid zouden gezet worden.

Sociale informatie.
De WNA vraagt een overzicht te krijgen van alle vormen van tewerkstelling binnen Fabricom. Het gaat vooral om IBO, stagiaires, leercontract, enz…

Opleidingen.
Het opleidingsplan en de evaluaties worden volgende ondernemingsraad toegelicht.

Fiscaal attest gratis aandelen.
De WNA vraagt of de gratis aandelen op de belastingsaangifte moet vermeldt worden. Zo ja, komt het fiscaal attest van CREELIA of van Fabricom. De WGA zal zich informeren.

Afhoudingen prové Omniumverzekering.
De WNA vraagt om de afhouding van de premie op het loon van de 1ste periode van mei af te houden. Dit valt samen met de betaling van het vakantiegeld.

Decoratiefeest.
De WNA vraag om goed te communiceren dat de jubilarissen die naar het decoratiefeest gaan vroeger mogen stoppen. Betrokkenen mogen 's middags al stoppen en boeken de rest van de dag op code 1017.


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License