statuten bedienden

ALLE BEDIENDEN

Onkostenvergoeding voor gebruik van privévoertuig voor beroepsdoeleinden va 01.09.12

Voor de kilometers gereden met een privé-voertuig in opdracht van de werkgever, wordt een vergoeding toegekend ter dekking van onkosten welke afhankelijk is van het totaal aantal gereden kilometers per referteperiode (= september tot en met augustus) en wordt als volgt bepaald: van 0 tot 8000 km = 0,3175 € / km van 8001 tot en met 26000 km = 0,2835 € / km vanaf 26001 km en meer = 0,2495 € / km

Buitenland

Verblijf buitenland zonder reis
Bedienden die in het buitenland verblijven ontvangen per dag aanwezigheid een vergoeding ter dekking van onkosten (inclusief Voor de dagen zonder prestaties). Het bedrag is afhankelijk van werf tot werf en van land tot land, en wordt door HR Social Relations bepaald. Niet cumulatief met maaltijdcheques.

Verblijf buitenland met reis
Bedienden die in het buitenland verblijven ontvangen per reisdag (heen of terug) een vergoeding ter dekking van onkosten (inclusief voor de dagen zonder prestaties). Het bedrag is afhankelijk van werf tot werf en van land tot land, en wordt door HR Social Relations bepaald. Niet cumulatief met maaltijdcheques.

Verzekering
De bediende is in het buitenland verzekerd voor ongevallen buiten de werkuren.

Reisuren
De reisuren boven de 1,5 uur (voor heen EN terugreis) worden vergoed aan 100% indien men in het buitenland verblijft en volledige prestaties heeft geleverd. Met reisuren wordt geen rekening gehouden om overuren te berekenen. Bij onvolledige prestaties worden de reisuren verminderd met het aantal ontbrekende gewerkte uren. (geen cumul met mobiliteit in statuut GTH).

Overlijden

Krans bij overlijden
Een krans ter waarde van 135 Euro wordt gestuurd bij overlijden van - Een werknemer - de echtegeno(o)te van de werknemer - één van de ouders van de werknemer - één van de kinderen van de werknemer.

Overuren (OU)
Principe van vaststelling van overuren: elke prestatie boven de daggrens wordt beschouwd als een overuur.

Overuren in de week
50% toeslag + 100% recuperatie voor het aantal werkelijke gepresteerde overuren.

Overuren op feestdagen
Toeslag van 200% + 100% recuperatie voor de werkelijke gepresteerde overuren.

Overuren op zaterdag
50% toeslag + 100% recuperatie voor het aantal werkelijke gepresteerde overuren.

Overuren op zondag
100% toeslag + 100% recuperatie voor het aantal werkelijke gepresteerde overuren.

Uurrooster

8 / 8 / 8 / 8 / 7,33 = effectief uurrooster (theoretisch = 37,33 uur / week)

Vergoedingen

Ecocheques
Jaarlijks zullen de bedienden ecocheques ontvangen ter waarde van 30 Euro. Dit bedrag zal geproratiseerd worden voor de bedienden die deeltijds tewerkgesteld worden of die niet tijdens de volledige referteperiode tewerkgesteld waren ( van 1 oktober van het voorgaande jaar tot 30 september van het lopende jaar).

Verlof

Sint-Elooi
Bedienden die op een vooraf vastgelegde vrijdag prestaties leveren hebben de namiddag een betaalde afwezigheid. Wordt er op deze namiddag gewerkt, ontvangen ze geen overuren, maar wordt er 3,33 uur betaald aan 100%. ! Neemt men verlof op deze dag dan is er geen betaling van Sint-Elooi

Kerstmis en nieuwjaar
Indien men daags vóór één van beide feestdagen werkt, mag men 1 uur vroeger het werk verlaten, dit uur wordt vergoed aan 100%.

Verplaatsingsvergoedingen

Verplaatsingsonkosten verhuis
Vergoeding voor elke supplementaire kilometer die een bediende moet afleggen van zijn woonplaats tot zijn nieuwe vaste arbeidsplaats naar aanleiding van de verhuizingen. Deze vergoeding wordt betaald voor een periode van 4 jaar beginnend vanaf de datum van wijziging van arbeidsplaats. Na deze periode wordt het sociaal abonnement voor de "meer afstand" aan 100% vergoed.
Premie : 0,1695 €

Kilometer vergoeding
Voor de kilometers gereden met een privé-voertuig in opdracht van de werkgever, wordt een vergoeding toegekend ter dekking van onkosten welke afhankelijk is van het totaal aantal gereden kilometers per referteperiode (= september tot en met augustus) en wordt als volgt bepaald: van 0 tot 8000 km = 0,3060 € / km van 8001 tot en met 26000 km = 0,2732 € / km vanaf 26001 km en meer = 0,2404 € / km

Verzekeringen

Voor werken in nucleaire zones werd boven op de arbeidsongevallenverzekering een supplementaire verzekering afgesloten.

Omniumverzekering voor kilometers in opdracht
Bij verplaatsingen met privé-wagen in opdracht van de werkgever, geniet de bediende van een omniumverzekering. Fabricom is zijn eigen verzekeraar.

Omniumverzekering privé-wagen
Facultatief met premies ten laste van de bediende door jaarlijkse inhouding op het loon.

Voordeel in natura

Bedrijfswagen
Er bestaan 5 categorieën van bedrijfswagens. Voor elke categorie is er een keuzelijst van vastgelegde modellen en uitvoeringstype. Toekenning is afhankelijk van de functie van de bediende, opleidingsniveau of het aantal jaren ervaring in de functie. Het voordeel in natura wordt berekend voor de sedentaire bedienden (die vast op een zetel werken) in functie van de afstand van de woonplaats tot de zetel (berekend aan de hand van Route 66). Is de afstand < dan 25 km, dan wordt het voordeel berekend op basis van 5000 km/jaar. Is de afstand >= 25 km, dan wordt het voordeel berekend op basis van 7500 km/jaar. Voor semi- en niet-sedentaire bedienden berekent men op basis van 5000 km/jaar.

Naar boven


BRACKE MONIN

Barema zie PC 218

Extralegale premies

Eindejaarspremie
Ter waarde van 1 maandloon geproratiseerd op basis van aantal gepresteerde maanden met anciënniteitvoorwaarde van 6 maanden (cfr PC 218)

Anciënniteitpremie
De bediende met 25, 30, 35, 40 en 45 jaar anciënniteit, ontvangen een premie ter waarde van 12,39 € per jaar dienst.

Overuren (OU)

Zie folder "Arbeidsvoorwaarden ALLE BEDIENDEN van FABRICOM".
Enkel voor bedienden kunnen deze uitbetaald worden. Bij kaders worden ze steeds onmiddellijk uitbetaald.

Verlof

Arbeidsduurvermindering (ADV)
12 dagen op jaarbasis (1 per maand). Prorata toegekend volgens arbeidsregime. Kunnen met halve dagen opgenomen worden, zijn overdraagbaar en worden slechts uitbetaald bij uitdiensttreding.

Arbeidsduurvermindering (ADV)
12 dagen per jaar. Het recht wordt opgebouwd in functie van het aantal gepresteerde of gelijkgestelde dagen. Pro-rata voor de deeltijdse werknemers.

Jaarlijks verlof
Kunnen niet met halve dagen opgenomen worden, zijn niet overdraagbaar.

Extralegaal verlof
1 anciënniteitdag per 5 volledige kalenderjaren dienst op 31/12 (maximum 5 dagen). Kunnen niet met halve dagen opgenomen worden, zijn overdraagbaar en slechts uitbetaalbaar bij uitdiensttreding. Proratisering in functie van arbeidsregime.

Vergoedingen

Maaltijdcheques
Per gepresteerde dag heeft men recht op een maaltijdcheque ter waarde van 5,91 € patronale waarde + 1,09 € persoonlijke bijdrage. Wordt automatisch berekend in functie van de aanwezigheidsdagen. Geen cumul van maaltijdcheques met verblijfsvergoedingen.

Verplaatsingsvergoedingen

Werf Mobiliteit
Toegekend per gepresteerde dag berekend volgens de afstand van de zetel tot de werf. De vergoeding voor de bedienden verbonden aan de zetel te Gentbrugge wordt als volgt berekend: enerzijds: basis is de tabel volgens PC 149 der verplaatsingsvergoedingen waarvan verschillende afstandsgroepen worden samengesteld in functie van de afstand, per afstandsgroep wordt dan een gemiddelde genomen van kolom C / anderzijds wordt hieraan een tweede bedrag toegevoegd ifv de looncategorie en volgens afstandsgroep (tabel Verplaatsingsvergoeding PC 149.01 kolom ABC)

Sociaal abonnement
Vergoeding volgens de afstand van woonplaats tot zetel (Wilrijk of Gentbrugge) met toepassing van de wettelijke schalen (aan 60% ongeacht het vervoermiddel) en met toepassing van de vrijstelling van 160 € ( geen toepassing van loonplafond)

Woonplaats - tewerkstellingsplaats
De bediende ontvangt een vergoeding gelijk aan 100% van een treinkaart 2de klasse voor de afstand van de woonplaats tot het vaste tewerkstellingplaats (Oostakker of Aartselaar) zover de jaarlijkse bezoldiging van de werknemer niet boven het wettelijk plafon ligt. Opletten: andere voorwaarden in geval van verhuis.

Verzekeringen

Groepsverzekering
Bedienden van ex-GRD hebben een groepsverzekering via AG (patronale toelage + persoonlijke bijdrage). De bedienden die nog geen groepsverzekering hadden bij de overschakeling naar het PC 209, zijn aangesloten bij Integrale (alleen patronale bijdrage) vanaf 1/01/2005

Hospitalisatie
Bijdrage voor bediende ten laste van de werkgever, de bediende heeft de mogelijkheid om familieleden aan te sluiten mits betaling van een premie.

Naar boven


E.N.I.

Barema
Barema voor administratie en Barema voor technisch personeel.

Brugpensioen

Voor de baremieke bedienden is de bijdrage gelijk aan de vergoeding berekend volgens CAO 17 + 112 €/maand. Voor het kaderpersoneel is bijdrage gelijk aan de vergoeding berekend volgens CAO + 174 €/maand.

Extralegale premies

Stiptheidspremie
1/8 van een maandloon dat samen met vakantiegeld uitbetaald wordt. Prorata volgens aantal maanden gepresteerd.

Huwelijksgeschenk
Bij huwelijk van de werknemer mag deze uit een lijst een geschenk kiezen ter waarde van + 60€

Diplomavergoeding
Premie voor het behalen van een diploma, afhankelijk van behaald diploma en resultaat (bedrag premie zie CAO)

Afscheidpremie = 36,29 €
Premie toegekend wanneer een bediende op brugpensioen of (vervroegd) pensioen vertrekt. Wordt samen met de koersuren van de bedienden (of maaltijdvergoedingen) uitbetaald. Bedrag wordt per volledig jaar anciënniteit toegekend.

Arbeidseretekens = 50 €
Bij het bekomen van elk ereteken wordt een netto premie toegekend.

Anciënniteitpremie
Horloge bij anciënniteit van 10 jaar. - netto premie ter waarde van 310 € bij 25 jaar dienst op 31/12 - netto premie ter waarde van 435 € bij 35 jaar dienst op 31/12 - netto premie ter waarde van 500 € bij 40 jaar dienst op 31/12 - netto premie ter waarde van 560 € bij 45 jaar dienst op 31/12 (Wordt samen met de koersuren van de bedienden (of maaltijdvergoedingen) uitbetaalt).

Eindejaarspremie
1 maandloon geproratiseerd, mits anciënniteit van 6 maand en 3 maand voor kaderpersoneel.

Overuren (OU)

Zie folder "Arbeidsvoorwaarden ALLE BEDIENDEN van FABRICOM".
Enkel voor bedienden kunnen deze uitbetaald worden. Bij kaders worden ze steeds onmiddellijk uitbetaald. Kader enkel structurele overuren.

Prestatiepremies

Nachtpremie = 50%
Baremieke bedienden
Premie voor al de uren die tussen 22u en 6u gepresteerd worden. Deze premie wordt niet toegekend indien voor de gepresteerde tijd al een toeslag voor overwerk wordt uitbetaald.

Disponibiliteit NETTO = 86,76 €
Premie per week dat een bediende van wacht is voor eventuele interventies (opdeelbaar per dag). Valt een verplicht te nemen vakantiedag (JV of BV) in een depannageweek, dan wordt deze dag vergoed als gewerkte dag en mag de verlofdag op een andere dag genomen worden. De eigenlijke dag blijft men thuis, indien de depannage-uren + toeslaguren + koersuren < dan de daggrens, dan wordt het verschil bijbetaald tot de volledige daggrens bereikt is. De wachtpremie wordt prorata uitbetaalt indien onvolledige week. Eventueel gemaakte telefoonkosten worden terugbetaald.

Ploegenpremie morgen
Shiftpremie 6-14 = 1 uurloon ongeacht het aantal gepresteerde uren. Minimum 2 opeenvolgende ploegen is vereist. Geen cumul met overuren.

Ploegenpremie namiddag
Shiftpremie 14u-22u = 1 uurloon ongeacht het aantal gepresteerde uren. Minimum 2 opeenvolgende ploegen is vereist. Geen cumul met overuren.

Verschuiving Uurrooster
Wordt toegekend indien het normale uurrooster met 1 uur of meer verschoven wordt ten opzichte van het oorspronkelijk vastgelegde uurrooster en bedraagt 1 uurloon. (de totale arbeidsduur moet nog steeds gepresteerd worden => schafttijd wordt niet meegerekend)

Verlof

Extralegaal verlof
Per schijf van 5 jaar anciënniteit op 31/12 heeft men recht op 1 anciënniteitdag met een maximum van 5. Hoger kaderpersoneel heeft onmiddellijk recht op 5 dagen. Zijn overdraagbaar naar een volgend jaar en worden enkel uitbetaald bij uitdiensttreding. Proratisering voor deeltijders. Mogelijkheid tot opname met halve dagen.

Jaarlijks verlof
Jaarlijks verlof kan niet met halve dagen opgenomen worden, zijn niet overdraagbaar en worden niet uitbetaald.

Arbeidsduurvermindering (ADV)
14 dagen per jaar. Bedienden die een uurrooster van 40 uur per week hadden bij ENI, hebben recht op 18 ADV-dagen per jaar. Het recht wordt opgebouwd in functie van het aantal gepresteerde of gelijkgestelde dagen. Pro-rata voor de deeltijdse werknemers. Zijn overdraagbaar naar een volgend jaar en worden enkel uitbetaald bij uitdiensttreding. Proratisering voor deeltijders (behalve de jaarmarktdag). Mogelijkheid tot opname met halve dagen.

Iedereen heeft recht op een jaarmarktdag (ook bij indiensttreding in de loop van het jaar) (halve dagen worden niet toegestaan). Geen proratisering.

Vergoedingen

Maaltijdcheques
Per gepresteerde dag hebben de niet-gebaremiseerde bedienden recht op een maaltijdcheque ter waarde 7 € (5,91 € patronale waarde + 1,09 € persoonlijke bijdrage). De gebaremiseerde bedienden hebben recht op een maaltijdcheque ter waarde van 4,54 € (3,54 € patronale waarde + 1,09 € persoonlijke bijdrage).Geen cumul van maaltijdcheques met verblijfsvergoedingen.

Onkosten
Terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever of wordt tevens gebruikt voor het toekennen van een bedrag van 1,86 € bij onverwacht overwerk van 1 uur of meer als zijnde onkosten.

Verblijf binnenland = 13,26 €
Bij logement in België ontvangt de bediende een vergoeding ter dekking van onkosten (maaltijden en verblijf ten laste van Fabricom). Geen cumul met maaltijdcheques of avondmaalvergoeding.

Verplaatsingsvergoedingen

Koersuren
Niet voor kaderpersoneel
De verplaatsingstijd wordt als volgt vergoedt:
voor de eerste 45 min : 45min * Uurloon is netto uitbetaald
boven de 45 min verplaatstijd : aantal min * uurloon is bruto uitbetaald
De verplaatsingstijd is de tijd nodig voor de afstand heen en terug tussen het aanwervingspunt en tewerkstellingsplaats.

Verplaatsingsvergoeding per dag
Wordt berekend op basis van de afstand tussen woonplaats en aanwervingplaats (60%) met toepassing van vrijstelling 160 € en toepassing van loonplafond PC 209. Bedrag = weekbasis / 5.

Verzekeringen

Groepsverzekering
Aansluiting aan de polis Contassur 2670. Gefinancierd door een patronale toelage. Geen persoonlijke bijdrage. Dekking bij leven, overlijden en invaliditeit.

Hospitalisatie
Bijdrage voor bediende ten laste van de werkgever, de bediende heeft de mogelijkheid om familieleden aan te sluiten mits betaling van een premie. Gepensioneerden en bruggepensioneerden kunnen blijven genieten van de verzekering mits betaling van de premie.

Naar boven


Fabricom

Barema eigen aan bedrijf

Brugpensioen

Tussenkomst werkgever volgens berekeningsmodaliteiten CAO 17 + interne nota.

Extralegale premies

Arbeidseretekens
Na een anciënniteit van 10 jaar ontvangt men bij het eerstvolgend arbeidsereteken een premie ter waarde van 75 €. (overschrijving).
Extralegaal vakantiegeld.
Extralegaal vakantiegeld van 0,0708 x het maandloon is jaarlijks uitbetaald boven het enkel en dubbel vakantiegeld.

Eindejaarspremie
1 maandloon, prorata bij in- of uitdiensttreding

Jubilarispremie
De bediende aangeworven voor 01/10/1997 hebben recht op een premie ter waarde van: 4,33 keer het herleidt maandloon na 25 jaar dienst, na 30 jaar = 3,25, na 35 jaar = 2,17 en na 40 jaar dienst = 1,08. Het herleidt maandloon = ((maandloon x 13) + laatste participatie)/12. Het herleidt maandloon wordt echter geplafonneerd in functie van de functie. De bediende die na 01/10/1997 zijn aangeworven hebben recht op 1 maandloon op 25 jaar dienst en 1 maandloon op 30 jaar dienst.

Participatiepremie
Een gratificatie wordt toegekend rond de maand april in functie van de prestaties van het afgelopen jaar. Deze is niet gegarandeerd behalve wanneer contractueel vermeld.

Overuren (OU)

Zie folder "Arbeidsvoorwaarden ALLE BEDIENDEN van FABRICOM".
Enkel voor gebaremiseerde bedienden, niet voor kaderleden.

Prestatiepremies

Premie vuil werk = 5%
Voor het aantal uren dat men werkt met een masker met patronen.
Premie vuil werk = 10%
Voor het aantal uren dat men verzinkt materiaal in een gesloten kring (niet in open lucht) last, zonder ventilatoren voor het ontruimen van lasrook. Voor het aantal uren dat men met zuurstofmaskers aangesloten op een luchtleiding of op flessen werkt.
Premie warme zone = 15%
Voor het aantal uren dat men werken uitvoert in de gecontroleerde zone van kerncentrales in normale omstandigheden.
Premie warme zone = 20%
Voor het aantal uren dat men werken uitvoert in de gecontroleerde zone van kerncentrales waarbij het dragen van maskers vereist is.
Premie warme zone = 25%
Voor het aantal uren dat men werken uitvoert in de gecontroleerde zone van kerncentrales waarbij het dragen van duikerspakken opgelegd wordt of bij temperatuur van minstens 50°C.

Premie Dag/Morgenploeg = 12,5%
Deze premie is enkel van toepassing bij arbeid in wisselende ploegen. (minimum 2) (van 6 u tot 14 u of van 14 u tot 22 u).

Premie Nachtploeg = 20%
Deze premie is steeds van toepassing bij nachtarbeid, ongeacht of men spreekt over wisselende ploegen. (van 22 u tot 6 u).

Disponibiliteit BRUTO
Alleen geldig voor Logistic Systems en Process Solutions Wordt toegekend aan hen die ter beschikking blijven buiten de normale uren voor interventie in een op voorrand bepaalde termijn op installaties en/of bij klanten. De bedragen zijn bepaald en zijn afhankelijk van de wachtduur.

Disponibiliteit NETTO = 13,26 €
Netto premie toegekend aan hen die ter beschikking blijven buiten de normale uren voor interventie in een op voorrand bepaalde termijn op installaties en/of bij klanten. Bij effectieve oproep worden de uren normaal uitbetaald rekening houdend met de duur vertrek woonplaats - terugkeer woonplaats.

Vergoedingen

Verblijf binnenland = 13,26 €
Bij logement in België ontvangt de bediende een vergoeding ter dekking van onkosten (maaltijden en verblijf ten laste van Fabricom). (geen cumul met maaltijdcheques of avondmaalvergoeding).

Avondmaal = 6,2 €
Niet van toepassing voor bedienden met graad van onderdirecteur of hoger. Bedienden in opdracht van lange duur (+ 3 weken) die meer dan 11 uur van huis zijn (verplaatsing + prestaties), ontvangen een forfaitaire bijdrage in de kosten van het avondmaal dat men buitenshuis neemt, rekening houdend met een eigen bijdrage van de bediende. Bedienden in toevallige opdracht en/of opdracht van korte duur, die niet voor 21 uur thuis kan zijn, eveneens recht op deze bijdrage voor het avondmaal.

Maaltijdcheques
Per gepresteerde dag heeft men recht op een maaltijdcheque ter waarde van 7 € (5,91 € patronale waarde + 1,09 € persoonlijke bijdrage). Geen cumul van maaltijdcheques met verblijfsvergoedingen.

Verlof

Arbeidsduurvermindering (ADV)
1 dag per gepresteerde maand (12 op jaarbasis). Is het aantal vastgelegde dagen bij in- of uitdiensttreding hoger dan het aantal dagen waarop men recht heeft volgens de gepresteerde maanden, dan geniet men toch van het recht van de vastgelegde dagen.
Niet opgenomen ADV-dagen op het einde van het jaar kunnen op vraag van de werknemer uitbetaald worden of worden overgezet naar het volgende jaar. Bij overboeking van dagen dienen deze tegen ten laatste tegen 31/03 opgenomen te worden. Bij uitdiensttreding wordt het saldo uitbetaald. Kan niet met halve dagen opgenomen worden.

Arbeidsduurvermindering (ADV)
12 dagen per jaar. Het recht wordt opgebouwd in functie van het aantal gepresteerde of gelijkgestelde dagen. Pro-rata voor de deeltijdse werknemers.

Extralegaal verlof
1 dag per schijf van 5 volledige kalenderjaren dienst op 31 december van het voorbije jaar met een maximum aantal van 6. Prorata het arbeidsregime. Kan men door ziekte op het einde van het jaar de dagen niet opnemen, dan worden ze niet doorgeschoven naar het volgende jaar. Niet opgenomen extralegale dagen op het einde van het jaar kunnen op vraag van de werknemer uitbetaald worden of worden overgezet naar het volgende jaar. Bij overboeking van dagen dienen deze tegen ten laatste tegen 31/03 opgenomen worden. Bij uitdiensttreding wordt het saldo uitbetaald. Kan niet met halve dagen opgenomen worden.

Functieverlof
Bedienden met een titel Hay 19 (vroeger gelijk aan of hoger dan diensthoofd) of bedienden met een universitair diploma (burgerlijk ingenieur, handelsingenieur, licentiaten of doctor) hebben recht op 3 bijkomende "functieverloven". Samen met de anciënniteitdagen mag dit evenwel niet meer bedragen dan 5 dagen. (vb: bediende met 20 jaar anciënniteit heeft recht op 4 anciënniteitdagen + 1 "functieverlof) Kan niet met halve dagen opgenomen worden.

Verplaatsingsvergoedingen

Sociaal abonnement
Voor zij die met privé-vervoer komen is, vergoeding voorzien gelijk aan 100% van de treinkaart 2de klasse. Loonplafond van toepassing (3610,15 €/maand). Wordt 11 keer per jaar betaald (in augustus wordt ze geschrapt, zie verlofperiodes). De bedienden die in Grimbergen in ploegen werken ontvangen een bijkomende forfaitaire verplaatsingsvergoeding van 3,20 € per dag. (voor de afstand station Vilvoorde - Grimbergen) (wordt meegerekend in de verplaatsingsvergoeding 9DEJ - 9DEP)

Sociaal abonnement
Voor zij die met openbaar vervoer komen, vergoeding gelijk aan 100% van de treinkaart 2de klasse. Er wordt geen loonplafond toegepast. Wordt 11 keer per jaar betaald (in augustus wordt ze geschrapt, zie verlofperiodes). De bedienden die in Grimbergen in ploegen werken ontvangen een bijkomende forfaitaire verplaatsingsvergoeding van 3,20 € per dag. (voor de afstand station Vilvoorde - Grimbergen) (wordt meegerekend in de verplaatsingsvergoeding 9DEJ - 9DEP)

Verzekeringen

Hospitalisatie
De bijdragen voor de bediende en zijn familieleden zijn ten laste van de werknemer. Gepensioneerden en bruggepensioneerden kunnen blijven genieten van de verzekering mits betaling van de bijdrage.

Groepsverzekering
Voor alle bedienden bij de verzekeringsmaatschappij Contassur. De polissen voorzien een dekking bij leven, bij overlijden en bij invaliditeit. De datum van indiensttreding bepaald welke polis van toepassing is. Bij in dienst vóór 01/10/1997: Contassur 1040. Alleen patronale toelagen. Bij in dienst tussen 01/10/1997 en 01/01/2004: Contassur 2690. Patronale toelagen + persoonlijke bijdrage. Bij in dienst na 01/01/2004: Contassur 3490 Alleen patronale toelage.

Ziekte (Z)

Tussenkomst ziekte
Bij ziekte wordt door de werkgever aan de bediende een belastbaar maandloon gewaarborgd gedurende het eerste jaar ziekte, rekening houdende met de ziekte-uitkering (belastbaar maandloon - uitkering). Tijdens het tweede jaar ziekte ontvangt de bediende een tussenkomst van Contassur ten bedrage van de helft van het verschil tussen het loonplafond van de RIZIV en het belastbaar loon.

Naar boven


GTI Broux Werken

Barema zie PC 209

Brugpensioen
Tussenkomst werkgever volgens berekeningsmodaliteiten CAO 17

Extralegale premies

Anciënniteitpremie
5 jaar dienst = horloge ter waarde van 150€, 10 jaar dienst = premie van 185€, 15 jaar dienst = premie van 125€, 20 jaar dienst = premie van 125€, 25 jaar dienst = premie van 375€ + etentje, 30 jaar dienst = 125€.

Huwelijkspremie = 250 €
Cadeaubon (van een bepaalde winkel) bij huwelijk of 1 x bij officieel samenwonen.

Geboortepremie = 50 €
Cadeaubon (van een bepaalde winkel) bij geboorte of adoptie.

Afscheidpremie
Bij vertrek op (brug)pensioen ontvangt men een cadeaucheque waarvan de waarde afhangt van het aantal jaren dienst: <10 jaar = cadeaucheque van 250 €, 10 tot 14 jaar = 370 €, 15 tot 19 jaar = 500 € + receptie, 20 tot 24 jaar = 600 € + receptie, >25 jaar anciënniteit = 745 € + receptie.

Eindejaarspremie
Anciënniteitvoorwaarde van 6 maanden en min 60 arbeidsdagen tijdens referteperiode van 1/12 tot 30/11. Premie = 1 x maandloon; Pro rata bij uitdiensttreding - niet bij opzeg door werknemer

Gratificatie
In functie van de bedrijfsresultaten.

Overuren (OU)

Overuren in de week of op zaterdag.
Elke 10 minuten dat op dagbasis boven het normale uurrooster of op zaterdag gepresteerd wordt, wordt vergoed aan 50% + recuperatie aan 100%.

Overuren op zondag.
Elke 10 minuten dat op zondag gepresteerd wordt, wordt vergoed aan 100% + recuperatie aan 100%.

Overuren op feestdag
Elke 10 minuten dat op een feestdag gepresteerd wordt, wordt vergoed aan 100% + recuperatie aan 100%. Men ontvangt tevens het aantal uren van de feestdag aan 100% onder de code van gepresteerde uren (NORM)!
100%

Recuperatie overuren (ROU)
Overuren worden enkel op aanvraag uitbetaald en mits goedkeuring van syndicale delegatie.

Prestatiepremies

Disponibiliteit NETTO = 7€
Netto premie toegekend aan hen die ter beschikking blijven buiten de normale uren voor interventie in een op voorhand bepaalde termijn op installaties en/of bij klanten. Bij effectieve oproep worden de uren normaal uitbetaald rekening houdend met de duur vertrek woonplaats - terugkeer woonplaats.

Vergoedingen

Maaltijdcheques
Per gepresteerde dag hebben 2 bedienden recht op een maaltijdcheque ter waarde van 7 € (5,91 € patronale waarde + 1,09 € persoonlijke bijdrage).
Per gepresteerde dag hebben de andere bedienden recht op een maaltijdcheque ter waarde van 4,54 € (3,45 € patronale waarde + 1,09 € persoonlijke bijdrage). Geen cumul van Maaltijdcheques met verblijfsvergoedingen.

Verblijf in België
Bij overnachting in binnenland ontvangt de bediende een scheidingsvergoeding ter waarde van 19,83 € + 12,39 € als vergoeding per avondmaal.

Verlof

Arbeidsduurvermindering (ADV)
12 dagen per jaar. Het recht wordt opgebouwd in functie van het aantal gepresteerde of gelijkgestelde dagen. Pro-rata voor de deeltijdse werknemers.

Vakantiegeld
Vakantiegeld wordt berekend op het variabel loon voor de periode van 01/04 tot 31/03

Verplaatsingsvergoedingen
Enkel voor bedienden die op WBS-nrs werken voor een werf;

Mobiliteit
Vergoeding voor de verplaatsing van de woonplaats naar de werf buiten de arbeidsuren. Deze wordt berekend naargelang de afstand en tijdsduur tot de werf. Een onderscheid wordt gemaakt tussen chauffeur en inzittende.

Mobiliteit chauffeur
Ford, Celanese, Tenneco, ALZ, Nitto = 3,72 € - Aken = 15 € - Keulen, Saarlouis/Frankfort (enkele reis), Dendermonde, Doornik, Virton vertrek vanuit Luik = 24,79 € - Bordeaux (enkele reis) = 148,74 € - Gent = 20 € - Duffel = 19,84 € -Antwerpen, Kontich, Hoboken, Brussel, Schaarbeek, St Niklaas, Affligem = 18,59 € - Virton = 35 € - KBC Leuven, Olen, Geel, Lommel, Diest, Tienen, Mechelen, Verviers, Westerlo, Oevel, Eindhoven (DAF) = 14,87 € - IMEC Leuven = 13,69 € - Milmort, Beringen, Herentals, Tessenderlo = 9,94 € - Born, St Truiden (niet Tenneco) = 5 € - Valencia (enkele reis) = 42 €

Mobiliteit passagier
Ford, Celanese, Tenneco, ALZ, Nitto= 3,72 € - Aken = 7,5 € - Keulen, Saarlouis, Frankfurt (enkele reis), Dendermonde, Doornik = 12,39 € - Gent = 10 € - Duffel = 9,92 € - Antwerpen, Kontich, Hoboken, Brussel, Schaarbeek, St Niklaas, Affligem = 8,68 € - Virton = 17,5 € - KBC Leuven, Olen, Geel, Lommel, Diest, Tienen, Mechelen, Verviers, Westerlo, Oevel, Eindhoven (DAF) = 7,44 € - Virton vertrek vanuit Luik = 12,39 € - IMEC Leuven = 10,27 € - Milmort, Beringen, Herentals, Tessenderlo = 4,97 € - Born, St Truiden (niet Tenneco) = 5 €

Sociaal abonnement
Volgens de schalen van toepassing in de metaalsector volgens privé-vervoer, met toepassing van de jaarlijkse vrijstelling van 160€. Er is geen toepassing van het loonplafond voor het toekennen van het sociaal abonnement. Berekend via voorgeprogrammeerde codes. Tussenkomst wordt 11 maal per jaar uitbetaald.

Verzekeringen

Hospitalisatie
De bijdragen voor de bediende en zijn familieleden zijn ten laste van de werknemer. Gepensioneerden en bruggepensioneerden kunnen blijven genieten van de verzekering mits betaling van de bijdrage.

Groepsverzekering
Voor alle bedienden bij de verzekeringsmaatschappij Contassur. De polis 3330 voorziet een dekking bij leven, bij overlijden en bij invaliditeit. Gefinancierd door patronale toelagen + persoonlijke bijdrage.

Ziekte (Z)

Tussenkomst ziekte
Een tussenkomst wordt toegekend vanaf de 4de tot en met de 12de maand ziekte. Premie = (80 % x (maandloon x 13 /12)) - (maandloon geplafonneerd tot grens RIZIV x 60%). Het bekomen bedrag wordt herleidt in functie van het aantal dagen ziekte in de maand. Na de twaalfde maand wordt de tussenkomst betaald door de invaliditeitsverzekering Contassur.

Naar boven


GTI Electro Thijs

Barema basis 218

Brugpensioen
Tussenkomst werkgever volgens CAO 17

Extralegale premies

Eindejaarspremie
1 x maandwedde indien volledig jaar in dienst, zoniet pro rata toekenning mits minimum 6 maand anciënniteit. Voor de bediende die ontslag geven wordt eindejaarspremie pro rata uitbetaald indien 5 jaar anciënniteit.

Anciënniteitpremie
Enkel voor bedienden van Aartselaar.
Bij anciënniteit van 10 jaar ontvangt de bediende een premie gelijk aan 1 maandloon (173,33 uren) + zilveren speld, en een premie van 2 x het maandloon + gouden speld bij anciënniteit van 25 jaar. Bij 40 jaar anciënniteit = 3 x maandloon. Bij 25 en 40 jaar anciënniteit krijgt men een vrije dag bij de huldiging. De premies worden steeds opgesplitst rekening houdende met het vakantiegeld.

Enkel voor bedienden van Genk.
5 jaar dienst = horloge twv 150€ - 10 jaar dienst = premie van 185€ - 15 jaar dienst = premie van 125€ - 20 jaar dienst = premie van 125€ - 25 jaar dienst = premie van 375€ + etentje - 30 jaar dienst = 125€.

Gratificatie
Wordt toegekend aan sommige bedienden die zich niet in de een proefperiode bevinden en die in dienst zijn op moment van betaling. De hoogte ervan hangt af van de functie en de bedrijfsresultaten en wordt berekend aan de hand van het loon van december van het voorgaande jaar.

Huwelijkspremie = 250 €
Cadeaubon (van 1 bepaalde winkel) bij huwelijk of 1 x bij officieel samenwonen.

Geboortepremie = 50 €
Cadeaubon (van 1 bepaalde winkel) bij geboorte of adoptie.

Pensioenpremie
Toegekend bij (brug)pensionering: <10 dienst = netto premie van 250 € 10-14 jaar dienst = netto premie van 370 € 15-19 jaar dienst = netto premie van 500 € + receptie 20-24 jaar dienst = netto premie van 600 € + receptie >25 jaar dienst = netto premie van 745 € + receptie.

Opleiding
Opleidingen buiten werkuren
Worden vergoed aan 100% (worden niet aanzien als overuren) of op moment van het volgen van de cursus (code NORM) of op moment van recuperatie (code HSNP).

Overuren (OU)

Zie folder "Arbeidsvoorwaarden AALE BEDIENDEN van FABRICOM".
Niet van toepassing op kaderleden. Op zaterdag, zondag of feestdag wordt de schafttijd betaald.

Extra toeslag OU = 2 €
Per uur boven de normale daggrens en boven de 8 uur in een weekend of feestdag, kan de directie bepalen om een extra toeslag per uur toe te kennen (zie in verlofperiodes juli - augustus - september of bij pieken van werken)

Prestatiepremies

Toeslag 8,33%
Wordt toegekend aan enkele bedienden en wordt berekend op de overuren.

Premie Dag/Morgenploeg = 8%
Bedienden die op vraag van de projectleider begint tussen 4u en 6u45 ontvangt een toeslag tot en met de daggrens (volgens uurrooster en in het weekend)

Premie Namiddagploeg = 11%
Bedienden die op vraag van de projectleider begint tussen 12u45 en 15u ontvangt een toeslag tot en met de daggrens (= volgens uurrooster en ook in weekend). Zij die beginnen
tussen 15u01 en 19u59, ontvangen tot 20u de namiddagpremie en vanaf 20u tot de daggrens de nachtpremie.

Premie Nachtploeg = 20%
Bedienden die op vraag van de projectleider begint tussen 20u en 3u59 ontvangt een toeslag tot en met de daggrens (= volgens uurrooster en in het weekend). Zij die begonnen tussen 15u01 en 19u59, ontvangen tot 20u de namiddagpremie en vanaf 20u tot de daggrens de nachtpremie.

Forfait dagploeg bediende = 5,95 €
Voor bedienden die in het weekend of feestdagen 8 uur of meer werkt.

Extra 50%
Wordt toegekend indien tussen 2 werktijden minder dan 8 rusturen gelegen zijn. De premie bedraagt 50% op het totale aantal gepresteerde uren van de volgende dag (daggrens = max). (niet voor weekends en feestdagen).

Verblijf binnenland
Wordt toegekend per nacht (ook in weekend) waarvan de hoogte afhankelijk is aan de duur van verblijf:
< 1 week = 19,83 €, 1 >< 4 weken = 29,75 €, > 4 weken = 37,18 €

Vergadering buiten werkuren
Worden niet beschouwd als overuren en worden vergoed aan 100%. De mogelijkheid bestaat om deze uren gespendeerd aan OR of CPBW later te recupereren. (deze worden dan slechts betaald op moment van recuperatie)

Verlof

Extralegaal verlof
Bedienden behorende tot zetel Genk.
1 dag na 10 kalenderjaren anciënniteit bekeken op 31/12 (saldo wordt enkel uitbetaald bij uitdiensttreding) Overdraagbaar naar een volgend kalenderjaar. Proratisering voor deeltijders.

Arbeidsduurvermindering (ADV)
12 dagen per jaar. Het recht wordt opgebouwd in functie van het aantal gepresteerde of gelijkgestelde dagen. Pro-rata voor de deeltijdse werknemers.

Vakantiegeld
Vakantiegeld wordt berekend op het variabele loon van de 12 voorafgaande maanden

Vergoedingen

Maaltijdcheques
Persoonlijk gedeelte 1,09€/dag, Patronaal gedeelte 3,45€/dag.
Persoonlijk gedeelte 1,09€/dag, Patronaal gedeelte 5,91€/dag. Geen cumul van maaltijdcheques met verblijfsvergoedingen.

Verplaatsingsvergoedingen

Chauffeur = 0,0248 €
Vergoeding per km dat wordt toegekend aan personen die met een utility-car of een company-car van derde rijden (ongeacht of er bijzitters zijn)

Werf Mobiliteit buiten de werkuren
Volgens het oud systeem PC 149: de bediende ontvangt een reisvergoeding volgens kolom C bij verplaatsing met eigen wagen of bedrijfswagen (of als passagier). Voor de bedienden van Aartselaar enkel bij gebruik van bedrijfswagen (of als passagier) (berekend van Aartselaar tot de werf). Voor de bedienden behorende tot Genk: komen ze via de zetel dan ontvangen ze altijd mobiliteit (berekend van zetel tot werf), gaan ze rechtstreeks naar de werf ontvangen enkel mobiliteit indien de afstand naar de werf groter is dan de afstand woonplaats - zetel (is de afstand kleiner ontvangen ze enkel sociaal abonnement). (berekend met route 66 van centrum tot centrum volgens de snelste weg) (geen cumul met reisuren voor binnen/buitenland)

Verplaatsingskosten
Sociaal abonnement volgens wettelijke schalen, zonder toepassing van loonplafond. De tussenkomst wordt twaalf maanden uitbetaald aan 12/12den. Deeltijders op dagbasis.

Verzekeringen

Groepsverzekering
Voor alle bedienden bij de verzekeringsmaatschappij Contassur. De polis 3330 voorziet een dekking bij leven, bij overlijden en bij invaliditeit. Gefinancierd door patronale toelagen + persoonlijke bijdrage.

Hospitalisatie
De bijdragen voor de bediende en zijn familieleden zijn ten laste van de werkgever. Voor de pensioneerden en bruggepensioneerden blijven de premies ten laste van de werkgever. De familieleden mogen dan blijven genieten van de verzekering maar dan mits betaling van de bijdrage.

Ziekte (Z)

Tussenkomst ziekte
Een tussenkomst wordt toegekend tijdens de eerste 11 maanden volgend op het gewaarborgd maandloon (niet bij zwangerschap). Premie = (80 % x (maandloon x 13 /12)) - (maandloon geplafonneerd tot grens RIZIV x 60%). Het bekomen bedrag wordt herleidt ifv het aantal dagen ziekte in de maand. Na de twaalfde maand wordt de tussenkomst betaald door de invaliditeitsverzekering Contassur.

Naar boven


GTI Electomechanical

Brugpensioen

Toepassing CAO 17 voor berekening van de patronale vergoeding.

Extralegale premies

Eindejaarspremie
1 maandloon geproratiseerd (herleid in functie van het # niet gelijkgestelde dagen, zie onthaalbrochure, op basis van 261sten).

Geboortepremie
Bij geboorte ontvangt men een knuffel ter waarde van 25€ (niet bij adoptie) + bloemen ter waarde van 40€.

Huwelijkspremie
Een premie ter waarde van 175€ wordt toegekend onder de vorm van supreme-awards bij huwelijk van de bediende. (geen beperking in aantal huwelijken en niet van toepassing voor samenlevingscontracten).

Arbeidseretekens
Zij die een ereteken ontvangen, krijgen per supreme-awards cheque ten bedrage van: 250 € bij 25 jaar (2de klasse), 375 € bij 30 jaar (1ste klasse), 500 € bij 35 jaar (gouden medaille der kroonorde), 625 € bij 45 jaar (gouden palm der kroonorde). Deze premies worden aan 100% betaald indien men 10 jaar in dienst is. Bij anciënniteit van minder dan 10 jaar ontvangt men min 50% + 10% per jaar boven de 5 jaar anciënniteit.

Premie pensioen of brugpensioen
Zij die op pensioen of brugpensioen vertrekken ontvangen supreme-awards cheques voor een bedrag van 100 €.

Gratificatie
Kan toegekend worden (geen regel).

Overuren (OU)

Zie folder "Arbeidsvoorwaarden ALLE BEDIENDEN van FABRICOM".
Uitbetaling van overuren wordt toegestaan door departementshoofd.

Bijkomende vergoeding overuren
Bij prestaties van overuren vanaf 2u30/dag wordt een premie toegekend twv 10,5 €/dag netto.

Prestatiepremies

Premie ochtendploeg
Deze uur premie van 12% is enkel van toepassing bij arbeid in wisselende ploegen. (minimum 2) van 6 u tot 14 u.
Premie namiddagploeg

Deze uur premie van 12% is enkel van toepassing bij arbeid in wisselende ploegen. (minimum 2) van 14 u tot 22 u.
Premie nachtploeg
Deze uur premie van 30% is enkel van toepassing bij arbeid in wisselende ploegen. (minimum 2) tussen 22h en 6h.

Premie afwijkende uren dag
Voor werk na 6u en vóór 22 u wordt er een hindertoeslag van 12% op het uurloon betaalt voor alle uren die buiten het normale arbeidstijd vallen.
Premie afwijkende uren nacht
Voor werk tussen 22u en 6 u wordt er een hindertoeslag van 12% op het uurloon betaalt voor alle uren die buiten het normale arbeidstijd vallen.

Premie vuil werk = 10%
Wordt toegekend door de werfleider/projectleiding, en slechts voor de uren die in de gegeven omstandigheden gewerkt worden.

Disponibiliteit netto
Premie toegekend aan de bediende die van wacht is ter waarde van: basisbedrag voor in de week = 10,5 €/dag, in de weekends = 31,5 €/dag (3x10,5) en op feestdag = 52,5€/dag (5x10,5). Bij effectieve oproep ontvangt men een bijkomende premie ter waarde van 21 € (2x10,5) bij oproep in de week, 31,5 € (3x10,5) bij oproep in weekend en 42 € (4x10,5) bij oproep op feestdag.

Verlof

Arbeidsduurvermindering (ADV)
18 dagen op jaarbasis (1,5 dag per maand), pro rata bij in dienst en uit dienst treding, worden overgedragen, enkel uitbetaalt bij uitdiensttreding. Vanaf de 2de maand ziekte of arbeidsongeval wordt het recht op het # ADV-dagen verminderd, alsmede bij zwangerschapsverlof enz. Proratisering bij deeltijdse tewerkstelling (# dagen x # uren per dag x % tewerkstelling). Opname van halve dagen niet mogelijk.

Arbeidsduurvermindering (ADV)
18 dagen per jaar. Het recht wordt opgebouwd in functie van het aantal gepresteerde of gelijkgestelde dagen. Pro-rata voor de deeltijdse werknemers.

Extralegaal verlof
Anciënniteitsverlof na 10, 15 en 20 jaar dienst (maximum 3 dagen) dewelke van dag op dag wordt toegekend, overdraagbaar. Met volledige dagen op te nemen. Deeltijders behouden 100% van het saldo anciënniteitsverlof, het percentage van arbeidsvermindering wordt wel toegepast op het anciënniteitsverlof maar in mindering gebracht van het # ADV-dagen.

Dringende familiale reden
1 maal per jaar wordt in geval van dringende familiale redenen (gestaafd door getuigschrift) de eerste dag betaald door de werkgever.

Jaarlijks verlof
Volgt de sociale wetgeving.

Verplaatsingsvergoedingen

Mobility Company Car
Vergoeding voor bedienden die met een bedrijfsvoertuig zich verplaatsen (chauffeur + bijzitters) van woonplaats tot tewerkstellingsplaats en terug. De hoogte van de vergoeding wordt bepaald door een bedrijfstabel.

Sociaal abonnement
Basis PC 209 (basis = vervoer met trein) zonder toepassing van loonplafond, op maandbasis voor de afstand van woonplaats tot zetel, en met toepassing van vrijstelling 160 € (12 x per jaar betaald aan 100%)

Verzekeringen

Groepsverzekering
Voor alle bedienden bij de verzekeringsmaatschappij Fortis AG. De polis Fortis J287 voorziet een dekking bij leven, bij overlijden en bij invaliditeit. Gefinancierd door patronale toelagen + persoonlijke bijdragen.

Hospitalisatie
Premie werknemer wordt betaald door werkgever (levenslang). Facultatief voor familieleden met bijdrage ten laste van werknemer door maandelijkse inhouding op het loon via voorgeprogrammeerde code.

Maaltijdcheques
Patronale waarde: 5,91 € en werknemersbijdrage: 1,09 €, wordt per dag toegekend. Wordt automatisch berekend in functie van de aanwezigheidsdagen. Indien een verblijfsvergoeding toegekend wordt, moet in SAP per dagvergoeding een maaltijdcheque tegengeboekt worden (! het aantal tegen te boeken MC in positief zetten).

Ziekte (Z)

Tussenkomst ziekte
Waarborg van 70% van het bruto inkomen vanaf de 2de tot en met de 6de maand bij ziekte.(vanaf de 7de maand komt groepsverzekering tussen). Is geen vaste regel! Voorwaarde: de werknemer moet aangesloten zijn aan de groepsverzekering.

Naar boven


GTI Infra

Brugpensioen

De patronale bijdrage bestaat uit een maandelijkse bijdrage berekend volgens CAO 17 + een extralegale bijdrage. De extralegale bijdrage bekomt men als volgt: 55% (voor directie) of 60% (voor kader) of 70% (voor bediende) van het laatste netto maandloon + (bediendebijdrage groepsverzekering leven x 13/12) + (volledige waarde maaltijdcheques x 219/12). (het laatste netto maandloon houdt rekening met voordeel in natura, verplaatsingsvergoedingen, inhouding hospitaalverzekering, inhouding maaltijdcheque - maar NIET met vakantiegeld, eindejaarspremie, uitzonderlijke premies, enz) Dit herleid netto maandloon wordt vermindert met de patronale en persoonlijke bijdrage in de groepsverzekering gedeelte leven (vermits deze doorgestort wordt in de groepsverzekering tot de pensioenleeftijd). Dit bekomen netto bedrag wordt opnieuw gebruteerd volgens de inhoudingen bij brugpensioen. De extralegale patronale tussenkomst bekomt men door dit bruto bedrag te verminderen met de werkloosheidsvergoeding en de vergoeding volgens CAO 17. Indien tussen de vaststelling van de tussenkomsten van de werkgever en de effectieve op brugpensioenstelling een loonindex valt, dan wordt de index ook op deze beide bedragen toegepast.

Extralegale premies

Afscheidpremie
Premie wordt toegekend bij brugpensioen onder de vorm van supreme-awards in functie van anciënniteit: indien anciënniteit < 10 jaar: bruto maandloon x 25% x # jaren anciënniteit. / 10, vanaf 10 jaar anciënniteit ontvangt men 25 % van het bruto maandloon. In geval van pensioen worden volgende premies toegekend onder de vorm van cadeaucheques: indien anciënniteit < 10 jaar: bruto maandloon x 50% x # jaren anciënniteit / 10, vanaf 10 jaar anciënniteit ontvangt men 50% van het bruto maandloon. (bruto loon wordt niet geplafonneerd) Tevens wordt een reischeque twv 400 € toegekend (cumul).

Arbeidseretekens
Premie (supreme-awards) wordt toegekend in functie van ereteken en anciënniteit: ereteken 2de klasse (25 jaar) en anciënniteit >= 10 jaar geeft recht op een premie ter waarde van 250€ , ereteken 2de klasse (25 jaar) en anciënniteit < 10 jaar geeft recht op een premie ter waarde van 25€ per jaar anciënniteit met een minimum van 125€, ereteken 1ste klasse (30 jaar) en anciënniteit >= 10 jaar geeft recht op een premie ter waarde van 370€, ereteken 1ste klasse (30 jaar) en anciënniteit < 10 jaar geeft recht op een premie van 37€ per jaar anciënniteit met een minimum van 185€, gouden medaille kroonorde (35 jaar) en anciënniteit >= 10 jaar geeft recht op een premie ter waarde van 500€, gouden medaille kroonorde (35 jaar) en anciënniteit < 10 jaar geeft recht op een premie ter waarde van 50€ per jaar anciënniteit met een minimum van 250 €, gouden palm kroonorde (45 jaar) en anciënniteit >= 10 jaar geeft recht op een premie ter waarde van 620€, gouden palm kroonorde (45 jaar) en anciënniteit < 10 jaar geeft recht op een premie ter waarde van 62€ per jaar anciënniteit met een minimum 310 €. Voor bedienden die tijdens brug- of pensioen of tijdens een periode van langdurige ziekte/arbeidsongeval (>1jaar) een ereteken aanvragen, wordt de premie beperkt tot 125€.

Eindejaarspremie
1x maandwedde. Indien in (of uit) dienst getreden en mits 6 maand anciënniteit = pro rata. Voor de bediende die ontslag geven wordt eindejaarspremie pro rata uitbetaald indien 5 jaar anciënniteit.

Anciënniteitpremie
Premie onder de vorm van cadeaucheques in functie van anciënniteit: bij anciënniteit = 15 jaar bedraagt de premie 20 % van het bruto loon met een maximum van 495,80 €, bij anciënniteit = 25 jaar bedraagt de premie 40% van het bruto loon met een maximum van 991,60€, bij anciënniteit = 35 jaar bedraagt de premie 50 % van het bruto loon met een maximum van 1239,50€

Gratificatie
Een premie kan jaarlijks toegekend worden aan een bediende. De hoogte wordt door de directie bepaald.

Geboortepremie
Bij geboorte ontvangt men een knuffel ter waarde van 24,78€ (niet bij adoptie)

Huwelijkspremie
Een premie ter waarde van 300€ wordt toegekend onder de vorm van supreme-awards bij huwelijk van de bediende. Bij huwelijk van een zoon/dochter wordt een premie toegekend ter waarde van 75€. (geen beperking in aantal huwelijken en niet van toepassing voor samenlevingscontracten)

Overuren

Zie folder "Arbeidsvoorwaarden ALLE BEDIENDEN van FABRICOM".

Vergoedingen

Maaltijdcheques
Per begonnen dag patronale waarde = 5,91 €, eigen bijdrage = 1,09 €. Wordt automatisch berekend in functie van de aanwezigheidsdagen. Indien een verblijfsvergoeding toegekend wordt, moet in SAP per dagvergoeding een maaltijdcheque tegengeboekt worden (! het aantal tegen te boeken MC in positief zetten)

Verlof

Jaarlijks verlof
Opname in halve dagen is toegelaten. Zijn overdraagbaar (ongelimiteerd) of kunnen uitbetaald worden.

Arbeidsduurvermindering (ADV)
12 ADV-dagen op jaarbasis, kunnen overgedragen worden (ongelimiteerd). Uitbetaling gebeurt slechts bij uitdiensttreding. Prorata in functie van arbeidsregime. Opnamemogelijkheid met halve dagen.

Arbeidsduurvermindering (ADV)
12 dagen per jaar. Het recht wordt opgebouwd in functie van het aantal gepresteerde of gelijkgestelde dagen. Pro-rata voor de deeltijdse werknemers.

Extralegaal verlof
Per schijf van 5 jaar anciënniteit op 1/1 heeft men recht op 1 anciënniteitdag met een maximum van 3. Is overdraagbaar en wordt slechts uitbetaald bij uitdiensttreding. Opneembaar in halve dagen. Geen proratisering in functie van arbeidsregime.

Extralegaal verlof
Jaarlijks wordt 1 GTI-dag als extra verlofdag toegekend, overdraagbaar naar volgend jaar en geen proratisering. Opneembaar in halve dagen.

Vergoedingen

Woonplaats - tewerkstellingsplaats
Voor zij die met privé-vervoer komen is, vergoeding voorzien gelijk aan 50% van de treinkaart 2de klasse. Voor zij die met de trein komen, vergoeding voorzien gelijk aan 60% van de treinkaart 2de klasse. Loonplafond van toepassing (3610,15 €/maand).

Verzekeringen

Hospitalisatie
Premie bediende wordt betaald door werkgever (levenslang). Facultatief voor familieleden met bijdrage ten laste van de bediende door maandelijkse inhouding op het loon.

Groepsverzekering
Voor alle bedienden bij de verzekeringsmaatschappij Fortis AG. De polis Fortis J286 voorziet een dekking bij leven, bij overlijden en bij invaliditeit. Gefinancierd door patronale toelagen + persoonlijke bijdragen.
Niet voor WIRTZ

Ziekte (Z)

Tussenkomst ziekte
Waarborg van 70% van het belastbaar inkomen vanaf de 2de tot en met de 6de maand bij ziekte en of arbeidsongeval. (vanaf de 7de maand komt groepsverzekering tussen).

Naar boven


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License